مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مقامات مصلا


معنی مقامات مصلا

مقامات مصلا. [ م َ ت ِ م ُ ص َل ْ لا ] (اِخ ) جایی را گویند که ابراهیم علیه السلام در آنجا نماز گزارد. (از آنندراج ) (از برهان ) (از ناظم الاطباء). رجوع به مقام ابراهیم شود.

معنی مقامات مصلا- ترجمه مقامات مصلا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مقامات مصلا اینجا را کلیک کنید

هم معنی مقامات مصلا


ترجمه مقامات مصلا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مقامات مصلامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مقامع

مقامع. [ م َ م ِ ] (ع اِ) ج ِ قَمَعة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به قمعة شود. || ج ِ مِقمَعة. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مقمعة شود.

معنی مقاماة

مقاماة. [ م ُ ] (ع مص ) (از «ق م ی ») سازواری کردن . گویند: مایقامینی الشی ٔ؛ ای مایوافقنی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ما یقامینی الشی ٔ مقاماة؛ سازواری و موافقت نکرد مرا آن چیز. (ناظم الاطباء

معنی مقامق

مقامق . [ م ُ م ِ ] (ع ص ) آنکه سخن از بن گلو گوید. (مهذب الاسماء). آنکه سخن به اقصای حلق گوید. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی مقامه

مقامه . [ م َ م َ / م ِ ] (از ع ، اِ) مقامة. جای نشستن . مجلس : من بر گوشه ای از آن هنگامه و برطرفی از آن مقامه متفکر آن مقالت و متحیر آن حالت بودم . (مقامات حمیدی چ اصفهان ص 17). و رجوع به مقامات ش

معنی مقام ابراهیم

مقام ابراهیم .[ م َ م ِ اِ ] (اِخ ) سنگی است که نشان پای حضرت ابراهیم بر آنجاست . (مهذب الاسماء). سنگی است نشان قدم ابراهیم علیه السلام بر وی . (ترجمان القرآن ). گویند سنگی است در کعبه که نشان پای ابر

معنی مقام

مقام .[ م َ ] (ع اِ) منزلت . (اقرب الموارد) (محیط المحیط). منزلت . مرتبه . درجه . (از ناظم الاطباء). پایه . رتبه . جایگاه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : این فخر جز امین تو را نیست وین مقام کو کرد ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: