مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضباة


معنی مضباة

مضباة. [ م ُ ] (ع اِ) نان که در خاکستر گرم پخته باشند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط).

معنی مضباة- ترجمه مضباة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضباة اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضباة


ترجمه مضباة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضباةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضبرة

مضبرة.[ م ُ ض َب ْ ب َ رَ ] (ع ص ) مؤنث مضبر: ناقة مضبرة؛ ناقه ٔ استوارهیکل . (منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد). ماده شتر استوارخلقت آگنده گوشت . (ناظم الاطباء). ناقه ٔ استوارخلق . (مهذب الاسماء).

معنی مضبة

مضبة. [ م َ ض َب ْ ب َ ] (ع ص ) ارض مضبة؛ زمین سوسمارناک . ج ، مضاب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی مضبعة

مضبعة. [ م ُ ب ِ ع َ ] (ع ص ) ناقة او اًمراءة مضبعة؛ ماده شتر یا زنی که آرزومند نر شده باشد. (از لسان العرب )(از ذیل اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). حیوان ماده و یا زنی که آرزومند نر شده باشد. (ناظ

معنی مضباء

مضباء. [ م َب َءْ ] (ع اِ) نهان جای . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). نهان جای و کمین گاه . (ناظم الاطباء).

معنی مضایقه

مضایقه . [ م ُ ی َ / ی ِ ق َ / ق ِ ] (از ع ، اِمص ) مضایقة. مضایقت . خودداری و سخت گیری در دادن چیزی یا کردن کاری . تنگ گرفتن و سخت گیری کردن . دریغ کردن . خویشتن داری . دریغ داشتن . (یادداشت مؤلف )

معنی مضبوث

مضبوث . [ م َ ] (ع ص ) جمل مضبوث ؛ شتر به داغ ضبثة رسیده . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). شتری که دارای داغ ضبثة باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به ضبثة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: