مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مضاهات


معنی مضاهات

مضاهات . [ م ُ ] (ع مص ) به چیزی مانند شدن . (آنندراج ) (غیاث ). شباهت به دیگری داشتن . (ناظم الاطباء) : کس را از افاضل جهان مایه و پایه ٔ مضاهات و مباهات او نبود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 284). رجوع به ماده ٔ بعد شود.

معنی مضاهات- ترجمه مضاهات برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مضاهات اینجا را کلیک کنید

هم معنی مضاهات


ترجمه مضاهات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مضاهاتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مضباة

مضباة. [ م ُ ] (ع اِ) نان که در خاکستر گرم پخته باشند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط).

معنی مضافرت

مضافرت . [ م ُ ف َ / ف ِ رَ ] (از ع ، اِمص ) همیاری و همکاری : تشفی و تلافی خلل جز به مظاهرت و مضافرت آن دولت ممکن نگردد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 67).

معنی مضاناة

مضاناة. [ م ُ ] (ع مص ) (از «ض ن و») سختی کشیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رنج کشیدن و سختی دیدن . (از ناظم الاطباء).

معنی مضاهاة

مضاهاة. [ م ُ ] (ع مص ) (از «ض هَ ی ») با کسی یا با چیزی مانندگی کردن . (زوزنی ) (یادداشت مؤلف ) (دهار). مانندی کردن با کسی یا چیزی .(تاج المصادر بیهقی ). مانستن با او و مانند گشتن وی را. (منتهی الار

معنی مضایقة

مضایقة. [ م ُ ی َ ق َ ] (ع مص ) مضایقه . مضایقت . با کسی تنگ فراگرفتن . (زوزنی ). با کسی تنگ گرفتن کار. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). با هم دشواری کردن و تنگ گرفتن . (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد). تن

معنی مضامة

مضامة. [ م ُ ضام ْ م َ ] (ع مص ) (از «ض م م ») وا نزدیک کسی شدن . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || فراهم آوردن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: