مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مسطرة


معنی مسطرة

مسطرة. [ م ِ طَ رَ ] (ع اِ) مسطره . آنچه کتاب را بدان سطر کشند. (از اقرب الموارد).

معنی مسطرة- ترجمه مسطرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مسطرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی مسطرة


ترجمه مسطرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مسطرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مسطنة

مسطنة. [ م ُ س َطْ طَ ن َ ] (ع ص ) تأنیث مسطن . || أساطین مسطنة؛ ستونهای استوار. (منتهی الارب ). و رجوع به مسطن شود.

معنی مسطوعة

مسطوعة. [ م َ ع َ ] (ع ص ) تأنیث مسطوع . رجوع به مسطوع شود. || ناقة مسطوعة؛ شترماده که با «سطاع » داغ گردیده باشد. (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به مسطع و سطاع شود.

معنی مسطورات

مسطورات . [م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مسطور و مسطورة. نوشته جات . مرقومات . (ناظم الاطباء). و رجوع به مسطور و مسطورة شود.

معنی مسطح

مسطح . [ م ُ س َطْ طِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از تسطیح . آن که برابر و هموار می کند. (ناظم الاطباء). رجوع به تسطیح شود.

معنی مسطنجی

مسطنجی . [ م ُ طَ ] (معرب ، اِ) به لغت رومی مصطکی را گویند و آن صمغی است که به فارسی کندر رومی و به سریانی کیا خوانند. (برهان ). مصطکی . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی مسطوره

مسطوره . [ م َ رَ / رِ ] (اِ) نمونه ، و ظاهراً آن مأخوذ از لاتینی است . (از یادداشت مرحوم دهخدا).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: