مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی متنسم


معنی متنسم

متنسم . [ م ُ ت َ ن َس ْ س ِ ] (ع ص ) دم زننده . || دم به خود کشنده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). آن که دریافت میکند بوی برخاسته شده از خوشبوی . رجوع به تنسم شود. بوی خوش و ملایم . (ناظم الاطباء).

معنی متنسم- ترجمه متنسم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد متنسم اینجا را کلیک کنید

هم معنی متنسم


ترجمه متنسم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه متنسممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی متنشم

متنشم . [ م ُ ت َ ن َش ْ ش ِ ] (ع ص ) آغازکننده کاری را. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). آغاز کننده . (ناظم الاطباء). || نرم و ملایم در پرسش علم . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از

معنی متنصل

متنصل . [ م ُ ت َ ن َص ْ ص ِ ] (ع ص ) معاف شده و بخشیده شده و عفو شده و بی گناه و بی جرم . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی متنشب

متنشب . [ م ُ ت َ ن َش ْ ش ِ ] (ع ص ) نشانده شده در دل و در خاطر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی متنسر

متنسر. [ م ُ ت َ ن َس ْ س ِ ] (ع ص ) رسن گسسته شونده و گسسته . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || رسن گسسته شده . (ناظم الاطباء). || جامه ٔ پاره پاره فرو ریخته . (ناظم الاطباء) (از منت

معنی متنسع

متنسع. [ م ُ ت َ ن َس ْ س ِ ] (ع ص ) دندان سست . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی متنصر

متنصر. [ م ُ ت َ ن َص ْ ص ِ ] (ع ص ) مروسنده به یاری . (آنندراج ) (از منتهی الارب ). کسی که کوشش میکند در یاری دیگری . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || ترسا شونده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: