مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی متشغر


معنی متشغر

متشغر. [ م ُ ت َ ش َغ ْ غ ِ ] (ع ص ) شتری که به غایت جهد و امکان رود و سخت دود. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشغر شود.

معنی متشغر- ترجمه متشغر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد متشغر اینجا را کلیک کنید

هم معنی متشغر


ترجمه متشغر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه متشغر



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی متشمز

متشمز. [ م ُ ت َ ش َم ْ م ِ ] (ع ص ) روئی که گونه ٔ آن برگردیده باشد. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). روی گونه برگردیده . (ناظم الاطباء). || کمان در هم کشیده و ترنجیده . (ناظم الاطباء)

معنی متشق

متشق .[ م ُت ْ ت َ ش ِ ] (ع ص ) قدیدکننده گوشت را و شقیق سازنده . (آنندراج ). کسی که گوشت را نیم پز می کند و به درازا بریده جهت توشه خشک می کند. (ناظم الاطباء) (ازمنتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رج

معنی متشفی

متشفی . [ م ُت َ ش َف ْ فی ] (ع ص ) آن که شفا یابد از خشم . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از آنندراج ). || فرونشانیده و تسکین شده و تسلی داده شده . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی متشرم

متشرم . [ م ُ ت َ ش َرْ رِ ] (ع ص ) شکافته شونده و شکافته . (آنندراج ). دریده و چاک شده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تشرم شود.

معنی متشکل

متشکل . [ م ُ ت َ ش َک ْ ک ِ ] (ع ص ) صورت گیرنده . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشکل شود.

معنی متشزر

متشزر. [ م ُ ت َ ش َزْ زِ ] (ع ص ) خشمناک . (آنندراج ). غضبناک و خشمگین . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشزر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: