مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مائی


معنی مائی

مائی . (ص نسبی ) منسوب به مای که به احکام نجوم و جادوگری مشهورند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون ور چه به زمین برشد چون مردم مائی . منوچهری (یادداشت ایضاً). از طالع میلاد تو دیدند رصدها اخترشمران رومی و یونانی و مائی . خاقانی . و رجوع به دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ذیل ص 447 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مائی اینجا را کلیک کنید

هم معنی مائی

خشت‌مالی : 1 خشت‌زنی 2 خودستایی، دعوی باطل، رجز، رجزخوانی، لاف‌پیمائی، لاف‌زنی


ترجمه مائی

بزرگ نمائی: enlargement
هواپیمائی: flying
راست نمائی: likelihood
مسائل اجتمائی: social problems
جایزه بخت آزمائی: lottery prize


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مائی

سخن سعید نفیسی: بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.
سخن سعید نفیسی: بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.
سخن سعید نفیسی: بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.
سخن سعید نفیسی: بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.
سخن سعید نفیسی: بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ماباقی

ماباقی . (از ع ، اِ مرکب ) باقیمانده و بازمانده . (ناظم الاطباء). مابقی . رجوع به مابقی شود.

معنی مأباة

مأباة. [ م َءْ ] (ع ص ) نفرت انگیز. (ناظم الاطباء): ماء مأباة؛ آبی که ناخوش دارند آن را شتران . (منتهی الارب ). آبی که شتران از نوشیدن آن کراهت دارند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی مائی

مائی . (اِ) به هندی ثمرةالطرفاست . (فهرست مخزن الادویه ). و رجوع به مائن اس شود.

معنی مابرسامی

مابرسامی . [ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب است به مابرسام از قراء مرو، در چهارفرسخی این شهر. (از الانساب سمعانی ).

معنی مائیة

مائیة. [ ئی ی َ ] (ع مص جعلی ،اِمص ) مائیت . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مائیت شود. || (ص نسبی ) منسوب به ماء. - حروف مائیة ؛ هفت حرفند وعبارتند از: ج ، ز، ک ، س ، ر، خ ، غ . (یادداشت به خط م

معنی مائیت

مائیت . [ ئی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) ماهیت . (ناظم الاطباء). سؤال از حقیقت شی ٔ.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ماهیت شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<