مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خون چکاندن


معنی خون چکاندن

خون چکاندن . [ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) خون قطره قطره روان ساختن . موجب چکیدن خون شدن . خون بچکیدن واداشتن : زنهار که خون می چکد از گفته ٔ سعدی هر که اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. سعدی .

معنی خون چکاندن- ترجمه خون چکاندن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خون چکاندن اینجا را کلیک کنید

هم معنی خون چکاندن


ترجمه خون چکاندن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خون چکاندنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خون جهان

خون جهان . [ ن ِ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از سرخی است . || کنایه از شفق . (برهان قاطع) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). کنایه از سرخی شفق است . (انجمن آرای ناصری ).

معنی خون جام

خون جام . [ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از شراب انگوری . (برهان قاطع). خون بط. خون تاک . خون رز. خون دختر رز.

معنی خون جگر خوردن

خون جگر خوردن . [ ن ِ ج ِ گ َ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) اظهار تألم و غصه کردن . (یادداشت بخط مؤلف ) : من باری خون جگر می خورم و کاشکی زنده نیستمی که این خللها نمی توانم دید. (تاریخ بیهقی ).

معنی خون حیض

خون حیض . [ ن ِ ح َ / ح ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خون ماهیانه ٔ زنان . طمث : حیض . (یادداشت مؤلف ). رجوع به حیض شود.

معنی خون در بدن داش...

خون در بدن داشتن . [ دَ ب َ دَ ت َ] (مص مرکب ) غیرت داشتن . حمیت داشتن . رگدار بودن . - خون در بدن ندارد ؛ بی غیرت و بی حمیت است . (از آنندراج ).

معنی خون چکیدن

خون چکیدن . [ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) چکیدن خون . قطره قطره فرو ریختن خون : زنهار که خون می چکد از گفته ٔ سعدی هر ک اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. سعدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: