مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خفی الحنین


معنی خفی الحنین

خفی الحنین . [ خ ُف ْ فَل ْ ح ُ ن َ ] (ع اِ مرکب ) کنایه از مأیوس است . رجوع به خُف ّ در این لغت نامه شود : قد رجع من جانب البلدة بخفی الحنین . نعمت خان عالی (از آنندراج ).

معنی خفی الحنین- ترجمه خفی الحنین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خفی الحنین اینجا را کلیک کنید

هم معنی خفی الحنین


ترجمه خفی الحنین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خفی الحنینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خفیر شدن

خفیر شدن . [ خ َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) نگهبان شدن . قلاووز شدن . بدرقه راه شدن . (یادداشت بخط مؤلف ). خفارة. (تاج المصادر بیهقی ).

معنی خفیدد

خفیدد. [ خ َ دَ ] (ع اِ) شترمرغ نر. ج ، خفادِد، خَفادید. || (ص ) شتابرو. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خفیة

خفیة. [ خ ُ ی َ ] (ع مص ،اِمص ) خفیه . نهان . (یادداشت بخط مؤلف ). پوشیده . عدم آشکار. مخفی . (از ناظم الاطباء) : ادعوا ربکم تضرعاً و خُفْیَةً. (قرآن 55/7). قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه

معنی خفیددات

خفیددات . [ خ َ دَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ خفیدد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خفی

خفی . [ خ َف ْی ْ ] (ع مص ) آشکار کردن و بیرون آوردن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). || پنهان کردن . || درخشیدن برق . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان الع

معنی خفیدن

خفیدن . [ خ ُ دَ ] (مص ) سرفه کردن . (ناظم الاطباء). سرفیدن . (یادداشت بخطمؤلف ): انقحاب ؛ خفیدن یعنی سرفیدن . (مجمل اللغة).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: