مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خطآور


معنی خطآور

خطآور. [ خ َوَ ] (نف مرکب ) ریشی که تازه روییده باشد. || جوانی که ریش و سبلت آن تازه سبز شده باشد. (ناظم الاطباء). دارای خط بر رخسار. (یادداشت بخط مؤلف ) : دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا به پیش شیرین خطآوری چو شکر در قمیطره . سوزنی . از سبزه چو عارض خطآور خاکش بلباس فستقی در. خاقانی .

معنی خطآور- ترجمه خطآور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خطآور اینجا را کلیک کنید

هم معنی خطآور


ترجمه خطآور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خطآورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خطا

خطا. [ خ ِ / خ َ ] (از ع ، اِ) سهو و اشتباه . (ناظم الاطباء). نقیض صواب . (یادداشت بخط مؤلف ) : گرت سوی نخجیر کردن هواست گر از خانه نخجیر گیری خطاست . فردوسی . زین بیش شما را سوی من نیست خطایی .

معنی خطء

خطء. [ خ ِ ] (ع مص ) گناه کردن بقصد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس )(از لسان العرب ). || گناه کردن . منه : خطی ٔفی ذنبه ؛ براه خطا رفت بقصد و یا بدون قصد. (منتهی الارب ). || (اِ) گناه بعمد. (منتهی الا

معنی خطا

خطا. [ خ ُ ] (ع اِ) ج ِ خُطوَة و خَطوَة. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

معنی خطا گرفتن

خطا گرفتن . [ خ َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) اشتباه گرفتن . سهو گرفتن . تخطئه کردن . (یادداشت بخط مؤلف ) : نه در هر سخن بحث کردن رواست خطا بر بزرگان گرفتن خطاست . سعدی (گلستان ). کسی گیرد خطا بر نظم

معنی خطآرای

خطآرای . [ خ َ ] (نف مرکب ) آرایش دهنده ٔ خط. خوشنویسی که چون نویسد با نوشت خود خط را می آراید. کنایه از خوشنویس : یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی بر آن یمین خطآرای از یسار و یمین . سوزنی . کلک خطآ

معنی خطآموز

خطآموز. [ خ َ ] (نف مرکب ) مَشّاق . مُکتِب . (یادداشت بخط مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter