مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خرفروشان


معنی خرفروشان

خرفروشان . [ خ َ ف ُ ] (اِ مرکب ) فروشندگان خر. (یادداشت بخط مؤلف ). || بازاری که در آن خر فروش و خرید میشود. اصل آن «بازار خرفروشان » است که کلمه ٔ «بازار» از آن حذف گردیده و خود «خرفروشان » آن معنی را می دهد. (یادداشت بخط مؤلف ) : فردات برم بخرفروشان گویم که خریست نادره تر. سوزنی . - جنگ خرفروشان ؛ جنگ زرگری . جنگ دروغین . (یادداشت مؤلف ).

معنی خرفروشان- ترجمه خرفروشان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خرفروشان اینجا را کلیک کنید

هم معنی خرفروشان


ترجمه خرفروشان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خرفروشانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خرفش

خرفش . [ خ ُ ف َ ] (ع مص ) بد صحبت کردن . (از دزی ج 1 ص 364).

معنی خرفج

خرفج . [ خ ُ رَ ف ِ ] (ع ص ) فربه . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خرفروش

خرفروش . [ خ َ ف ُ ] (نف مرکب ) آنکه خر فروشد. آنکه الاغ فروشد. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خرفسر

خرفسر. [ خ َ رَ ] (اِ) حشره . از لغت اوستائی خرفستر مشتق شده است که بمعنی زیانکار باشد.

معنی خرفة

خرفة. [ خ ُ ف َ ] (ع اِ) آنچه چیده شده از میوه . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). یقال : التمر خرفة الصائم . (از منتهی الارب ).

معنی خرفه

خرفه . [ خ ُ رَ ف َ ] (اِخ ) دهی است میان سنجار و نصیبین و احمد مقری ابن مبارک بن نوفل از این ده است . (از منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter