مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی خالد کاتب خراسا...


معنی خالد کاتب خراسا...

خالد کاتب خراسانی . [ ل ِ دِ ت ِ ب ِ خ ُ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن یزید کاتب خراسانی شود.

معنی خالد کاتب خراسا...- ترجمه خالد کاتب خراسا... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد خالد کاتب خراسا... اینجا را کلیک کنید

هم معنی خالد کاتب خراسا...


ترجمه خالد کاتب خراسا...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه خالد کاتب خراسا...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی خالد سلمی

خالد سلمی . [ ل ِ دِ س ُ ل َ ] (اِخ ) رجوع به خالدبن ابی خالد السلمی شود.

معنی خالد زبیدی یمنی...

خالد زبیدی یمنی . [ ل ِ دِ زَ ی ِ ی َ م َ ](اِخ ) وی شاعر تنگدست اسلامی است . ابوعبیدة معمربن مثنی میگوید: خالد زبیدی با جماعتی از زبید به سنجار آمد و در بین همراهانش دو پسرعم او به اسامی «ضائی » و «ع

معنی خالدآباد

خالدآباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش شهرستان ارومیه واقع در 20500 گزی شمال ارومیه و 3 هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به شاهپور. ناحیه ای است واقع در جلگه دارای آب و هوای معتدل و سالم با 35

معنی خالد مروی

خالد مروی . [ ل ِ دِ م َرْ ] (اِخ ) فخرالدین خالد مروی یکی از شعرای پارسی زبان است و این دو بیت او راست که درباره ٔ منافقان سنجر گفته : آنها که به خدمتت نفاق آوردند سرجمله عمر خویش طاق آوردند دور از

معنی خالد سعید

خالد سعید. [ ل ِ دِ س َ ] (اِخ )رجوع به خالدبن سعیدبن عاص بن امیةبن عبد شمس شود.

معنی خالد ولید

خالد ولید. [ ل ِ دِ وَ ] (اِخ ) وی یکی از صحابه است . رجوع به خالدبن ولید، ملقب به سیف اﷲ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter