مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کوزه خوردن


معنی کوزه خوردن

کوزه خوردن . [ زَ / زِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) کاسه زدن و...، مثلی است که در مورد آزار سخت دیدن و عقاب سخت کشیدن بجزای رنج کم رساندن به کار رود. (کلیات شمس چ فروزانفر جزو هفتم ص 396) : راه زنانیم ما، جامه کنانیم ما گر تو ز مایی بیا کاسه بزن کوزه خور. مولوی (کلیات شمس ایضاً). خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی کاسه بزن کوزه خور خواجه اگر عاشقی . مولوی (کلیات شمس ایضاً). گر تو بدین گژ نگری کاسه زنی کوزه خوری سایه ٔ عدل صمدم جز که مناسب نتنم . مولوی (کلیات شمس ایضاً).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کوزه خوردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی کوزه خوردن


ترجمه کوزه خوردن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کوزه خوردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کوزل حصاری

کوزل حصاری . [ ک ُ زَ ح ِ ] (اِخ ) شیخ مصطفی بن محمدبن مصطفی . از خدمتگزاران نقشبندیه است . او راست : 1- حلیةالناجی ، و آن حاشیه ای است بر شرح صغیر ابراهیم الحلبی . 2- شرح الحقایق من الاصول لابی الخاد

معنی کوزه قلیان

کوزه قلیان .[ زَ / زِ ق َل ْ / ق ِل ْ ] (اِ مرکب ) ظرفی پرآب که میانه ٔ قلیان را بر آن استوار کنند و در بن میانه نایی است به نام میلاب که درون آن آب جای گیرد و آن ظرف از سفال یا از بلور و یا شیشه و یا

معنی کوزه آویز

کوزه آویز. [ زَ / زِ ] (اِ مرکب ) هرچیز که کوزه را بدان آویزان کنند. (ناظم الاطباء).

معنی کوزه

کوزه . [ زَ / زِ ] (ص ) کوز. کوژ. پشت خمیده . دوتا. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کوزه پشت شود.

معنی کوزگانی

کوزگانی . (اِ) سختیان و تیماج را گویند. (برهان ) (از آنندراج ). اصح گوزگانی است . (حاشیه ٔبرهان چ معین ). و رجوع به گوزگانی و کورکانی شود.

معنی کوزه ٔ قمار

کوزه ٔ قمار. [ زَ / زِ ی ِ ق ِ / ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کوزه ای است که چون شخصی زر به قماربازان وام بدهد و به تفاریق از آنها بازبستانددر آن کوزه جمع می نماید. (از غیاث ) (از آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: