مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کف الاجذم


معنی کف الاجذم

کف الاجذم . [ ک َف ْ فُل ْ اَ ذَ ] (ع اِ مرکب ) کف اجذم به گیاهان زیر اطلاق شده است : 1- پنج انگشت . 2- اصول سنبل (بیخ سنبل رومی ). 3- کرمه ٔ بیضا. 4- خصی الکلب . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (از فهرست مخزن الادویه ).

معنی کف الاجذم- ترجمه کف الاجذم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کف الاجذم اینجا را کلیک کنید

هم معنی کف الاجذم


ترجمه کف الاجذم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کف الاجذممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کف الارنب

کف الارنب . [ ک َف ْ فُل ْ اَ ن َ ] (ع اِ مرکب ) کف الذئب . عرطنیثا. (از فهرست مخزن الادویه ). جنطیانا. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به جنطیانا شود.

معنی کف آدم

کف آدم . [ ک َ ف ِ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نباتی است بقدر ذرعی و برگ آن مستدیر و بقدر برگ مو و بیخ آن خشبی و ظاهر آن ما بین سیاهی و زردی و باطن آن سرخ و تخم آن از تخم کافشه باریکتر و بعضی آن را

معنی کف بینی

کف بینی . [ ک َ ] (حامص مرکب ) عمل و شغل کف بین . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کف النسر

کف النسر. [ ک َف ْ فُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) کف الدابه . حزنبل . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به حزنبل شود. || زنگی دارو. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به سقولوفندریون شود.

معنی کف الدابه

کف الدابه . [ ک َف ْ فُدْ داب ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) حزنبل . (فهرست مخزن الادویه ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).کف النسر. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به حزنبل شود.

معنی کف الضبع

کف الضبع. [ ک َف ْ فُض ْ ض َ ب ُ ] (ع اِ مرکب ) کبیکج . رجوع به کبیکج شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter