مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورگیر


معنی کشورگیر

کشورگیر. [ ک ِش ْ وَ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ کشور. کشورستان . فاتح کشور. مملکت گیر. کشورگشای : میر احمد محمد شاه سپه پناه آن شهریار کشورگیر جهان ستان . فرخی . ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. معزی . به سر کلک وی آراست ملک خسرو شرق و شه کشورگیر. سوزنی . این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر پیر که منم شاعر لشکرشکن کشورگیر. سوزنی . از رای منیر کشورگیر که منبع افاضت اجرام آسمان و مرجع افادت آثار اختران است . (سندبادنامه ص 226). شاه کرپ ارسلان کشورگیر به ز الپ ارسلان بتاج و سریر. نظامی .

معنی کشورگیر- ترجمه کشورگیر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورگیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورگیر

عالمگیر: 1 جهانی، عالمی 2 جهانگیر، فراگیر 3 اپیدمی 4 جهانگشا، فاتح، کشورگشا، کشورگیر
کشورگشایی: جهانگشایی، کشورگیری


ترجمه کشورگیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورگیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورگشا

کشورگشا. [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح کشور. کشورگیر. مسخر کننده ٔ مملکت : عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه سوز رمح تو پولادسنب و تیغ تو جوشن گذار. فرخی . خدایگان جهان باد و پادشاه زمین به عون ا

معنی کشوکث

کشوکث .[ ک َ ک َ ] (اِخ ) شهرکی است [ به ماوراءالنهر از فرغانه ] آبادان و باکشت و برز بسیار. (حدود العالم ).

معنی کشول

کشول .[ ک َ ] (اِخ ) نام تیره ای است از طایفه ٔ ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری . (از جغرافیایی سیاسی کیهان ص 75).

معنی کشورگیری

کشورگیری . [ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) مملکت گیری . کشورستانی . مملکت ستانی . ملک گیری : گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری پادشاه از چه دهدگنج به لشکر از خیر. سوزنی . کار لشکرشکنی دارد و کشورگیری در

معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

معنی کشورگشای

کشورگشای . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح . مملکت گیر. کشورگیر. فاتح کشور. کشورگشا : بچپ برش گرشاسب کشورگشای دوفرزند پرمایه پیشش بپای . فردوسی . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter