مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورگیر


معنی کشورگیر

کشورگیر. [ ک ِش ْ وَ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ کشور. کشورستان . فاتح کشور. مملکت گیر. کشورگشای : میر احمد محمد شاه سپه پناه آن شهریار کشورگیر جهان ستان . فرخی . ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. معزی . به سر کلک وی آراست ملک خسرو شرق و شه کشورگیر. سوزنی . این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر پیر که منم شاعر لشکرشکن کشورگیر. سوزنی . از رای منیر کشورگیر که منبع افاضت اجرام آسمان و مرجع افادت آثار اختران است . (سندبادنامه ص 226). شاه کرپ ارسلان کشورگیر به ز الپ ارسلان بتاج و سریر. نظامی .

معنی کشورگیر- ترجمه کشورگیر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورگیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورگیر

عالمگیر: 1 جهانی، عالمی 2 جهانگیر، فراگیر 3 اپیدمی 4 جهانگشا، فاتح، کشورگشا، کشورگیر
کشورگشایی: جهانگشایی، کشورگیری


ترجمه کشورگیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورگیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشوکث

کشوکث .[ ک َ ک َ ] (اِخ ) شهرکی است [ به ماوراءالنهر از فرغانه ] آبادان و باکشت و برز بسیار. (حدود العالم ).

معنی کشورمدار

کشورمدار. [ ک ِش ْ وَ م َ ] (ص مرکب ) آنکه محور کار کشوری است . راتق و فاتق امور مملکت . حافظ و مدیر کشور. همه کاره ٔ کشور.

معنی کشورنواز

کشورنواز. [ ک ِش ْ وَ ن َ ] (نف مرکب ) نوازنده ٔ مردم کشور. کنایه از عادل . کنایه از رعیت پرور : فرستاد کس شاه کشورنواز به یک جایشان آشتی داد باز. اسدی .

معنی کشول

کشول .[ ک َ ] (اِخ ) نام تیره ای است از طایفه ٔ ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری . (از جغرافیایی سیاسی کیهان ص 75).

معنی کشوشه

کشوشه . [ ک َ ش َ ] (اِخ ) نام شهری است به هند. (یادداشت مؤلف ).

معنی کشوک پائین

کشوک پائین . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف و 40 هزارگزی خاور مالرو عمومی به قیس آباد با 104تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter