مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورگیر


معنی کشورگیر

کشورگیر. [ ک ِش ْ وَ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ کشور. کشورستان . فاتح کشور. مملکت گیر. کشورگشای : میر احمد محمد شاه سپه پناه آن شهریار کشورگیر جهان ستان . فرخی . ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. معزی . به سر کلک وی آراست ملک خسرو شرق و شه کشورگیر. سوزنی . این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر پیر که منم شاعر لشکرشکن کشورگیر. سوزنی . از رای منیر کشورگیر که منبع افاضت اجرام آسمان و مرجع افادت آثار اختران است . (سندبادنامه ص 226). شاه کرپ ارسلان کشورگیر به ز الپ ارسلان بتاج و سریر. نظامی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورگیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورگیر

عالمگیر: 1 جهانی، عالمی 2 جهانگیر، فراگیر 3 اپیدمی 4 جهانگشا، فاتح، کشورگشا، کشورگیر
کشورگشایی: جهانگشایی، کشورگیری


ترجمه کشورگیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورگیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورستانی

کشورستانی . [ ک ِش ْ وَ س ِ ] (حامص مرکب ) عمل کشورستان . کشورگیری . عمل ستاندن کشور. مملکت گیری . فتح کشور دیگران . کشورگشایی : از انجاکه روزجوانیش بود تمنای کشورستانیش بود. نظامی .

معنی کشوک

کشوک . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش زابلی شهرستان سراوان واقع در سه هزارگزی جنوب زابلی کنار راه مالرو زابلی به ایران شهر. آب آن از قنات است و چون بر سر راه قرار دارد از مسافران نیزگذران می کنند. (از

معنی کشوف

کشوف . [ ک َ ] (ع ص )ماده شتری که در هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ناقه ٔ بر آبستن گشنی کرده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی کشورگشای

کشورگشای . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح . مملکت گیر. کشورگیر. فاتح کشور. کشورگشا : بچپ برش گرشاسب کشورگشای دوفرزند پرمایه پیشش بپای . فردوسی . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی

معنی کشوری

کشوری . [ ک ِش ْ وَ ] (ص نسبی ) منسوب به کشورکه از قراء صنعای یمن می باشد. (از انساب سمعانی ).

معنی کشوک پائین

کشوک پائین . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف و 40 هزارگزی خاور مالرو عمومی به قیس آباد با 104تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: