مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورزی


معنی کشورزی

کشورزی .[ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) زرع . کشاورزی . || (ص نسبی ) کشاورز. ج ، کشورزیان . (یادداشت مؤلف ).

معنی کشورزی- ترجمه کشورزی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورزی اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورزی


ترجمه کشورزی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورزیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورخدایی

کشورخدایی . [ ک ِش ْ وَ خ ُ ] (حامص مرکب ) سلطنت . حکومت . کشورداری . پادشاهی : سریرش باد در کشورگشایی وثیقت نامه ٔ کشورخدایی . نظامی . بر آفاق کشورخدایی کنی جهان در جهان پادشایی کنی . نظامی .

معنی کشورده

کشورده . [ ک ِش ْ وَدِه ْ ] (نف مرکب ) کشوردهنده . مملکت بخش : شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن سایه ٔ یزدان شه کشورده کشورستان . عنصری . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی . منوچهری .

معنی کشورگشایی

کشورگشایی . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (حامص مرکب ) فتح . کشورگیری . غلبه برمملکت دیگری . (ناظم الاطباء) : سریرش باد در کشورگشایی وثیقت نامه ٔ کشورخدایی . نظامی . نخستین در از پادشایی زنم دم از کار کشورگش

معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

معنی کشوری

کشوری . [ ک ِش ْ وَ ] (ص نسبی ، اِ) آنکه یا آنچه به کشور نسبت دارد. هرچیز که به کشور منسوب باشد. || مردمی که در مملکتی زیست می کنند و جزء قشون و سپاهیان نیستند. آنکه به سپاهی گری زیست نکند. مقابل لشکر

معنی کشورگیر

کشورگیر. [ ک ِش ْ وَ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ کشور. کشورستان . فاتح کشور. مملکت گیر. کشورگشای : میر احمد محمد شاه سپه پناه آن شهریار کشورگیر جهان ستان . فرخی . ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی شاه لشکرشکنی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter