مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورزیان


معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

معنی کشورزیان- ترجمه کشورزیان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورزیان اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورزیان


ترجمه کشورزیان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورزیانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشورگیری

کشورگیری . [ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) مملکت گیری . کشورستانی . مملکت ستانی . ملک گیری : گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری پادشاه از چه دهدگنج به لشکر از خیر. سوزنی . کار لشکرشکنی دارد و کشورگیری در

معنی کشورنواز

کشورنواز. [ ک ِش ْ وَ ن َ ] (نف مرکب ) نوازنده ٔ مردم کشور. کنایه از عادل . کنایه از رعیت پرور : فرستاد کس شاه کشورنواز به یک جایشان آشتی داد باز. اسدی .

معنی کشوف

کشوف . [ ک َ ] (ع ص )ماده شتری که در هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ناقه ٔ بر آبستن گشنی کرده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی کشورستانی

کشورستانی . [ ک ِش ْ وَ س ِ ] (حامص مرکب ) عمل کشورستان . کشورگیری . عمل ستاندن کشور. مملکت گیری . فتح کشور دیگران . کشورگشایی : از انجاکه روزجوانیش بود تمنای کشورستانیش بود. نظامی .

معنی کشورگیر

کشورگیر. [ ک ِش ْ وَ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ کشور. کشورستان . فاتح کشور. مملکت گیر. کشورگشای : میر احمد محمد شاه سپه پناه آن شهریار کشورگیر جهان ستان . فرخی . ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی شاه لشکرشکنی

معنی کشورده

کشورده . [ ک ِش ْ وَدِه ْ ] (نف مرکب ) کشوردهنده . مملکت بخش : شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن سایه ٔ یزدان شه کشورده کشورستان . عنصری . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی . منوچهری .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter