مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کشورزیان


معنی کشورزیان

کشورزیان . [ ک ِش ْ وَ ] (اِ مرکب ) بزرگان باشد. مردمان اصیل و نجیب . (ناظم الاطباء). || کشاورزان . زارعان . (یادداشت مؤلف ) : بکشت ار برد رنج کشورزیان چنان کن که ناید به کشور زیان . اسدی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کشورزیان اینجا را کلیک کنید

هم معنی کشورزیان


ترجمه کشورزیان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کشورزیانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کشوردار

کشوردار. [ ک ِش ْوَ ] (نف مرکب ) دارنده ٔ کشور. پادشاه . کشورخدیو. || حارث شهر و حصار. (آنندراج ) : نگشاید در و دروازه کسی بر رخ عیش تا در اقلیم دلم عشق تو کشوردارست . نصیر همدانی (از آنندراج ).

معنی کشورگشای

کشورگشای . [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح . مملکت گیر. کشورگیر. فاتح کشور. کشورگشا : بچپ برش گرشاسب کشورگشای دوفرزند پرمایه پیشش بپای . فردوسی . روز هیجاها بود کشورگشای روز مجلسها بود کشوردهی

معنی کشوف

کشوف . [ ک َ ] (ع ص )ماده شتری که در هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ناقه ٔ بر آبستن گشنی کرده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی کشورزی

کشورزی .[ ک ِش ْ وَ ] (حامص مرکب ) زرع . کشاورزی . || (ص نسبی ) کشاورز. ج ، کشورزیان . (یادداشت مؤلف ).

معنی کشورگشا

کشورگشا. [ ک ِش ْ وَ گ ُ ] (نف مرکب ) فاتح کشور. کشورگیر. مسخر کننده ٔ مملکت : عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه سوز رمح تو پولادسنب و تیغ تو جوشن گذار. فرخی . خدایگان جهان باد و پادشاه زمین به عون ا

معنی کشورخدا

کشورخدا. [ ک ِش ْ وَ خ ُ ] (اِ مرکب ) پادشاه را گویند به اعتبار معنی ترکیبی آن ، چه کشور به معنی اقلیم و خدا به معنی صاحب و مالک باشد. (برهان ) (ناظم الاطباء) (رشیدی ). کشورخدای . کشورخدیو. صاحب کشور.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: