مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی کاسه لیسیدن


معنی کاسه لیسیدن

کاسه لیسیدن . [ س َ / س ِ دَ ] (مص مرکب ) کاسه لیس بودن . رجوع بمعانی کاسه لیس شود : عقل که پرورده شد ز میده ٔ هارون کاسه نلیسدز نیم خورده ٔ هامان . حاج سید نصراﷲ تقوی .

معنی کاسه لیسیدن- ترجمه کاسه لیسیدن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد کاسه لیسیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی کاسه لیسیدن


ترجمه کاسه لیسیدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه کاسه لیسیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی کاسه ٔ گرمتر از ...

کاسه ٔ گرمتر از آش . [ س َ / س ِ ی ِ گ َ ت َ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کاسه ٔ گرمتر از آش است . این مثل را در جایی گویند که شخصی برای اتمام کار غیری گرمتر از صاحب معامله باشد و در نسخه ٔ مخلص کنایه

معنی کاسه گرفتن

کاسه گرفتن . [ س َ / س ِگ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) کاسه نواختن . کاسه زدن : و تمامت پادشاه زادگان و نوینان بر موافقت او جوک زدند، باتو کاسه گرفت وخانیت را در محل خود قرار داد. (جهانگشای جوینی ). ساقی ب

معنی کاسه کجا نهم

کاسه کجا نهم .[ س َ / س ِ ک ُ ن ِ / ن َ هََ ] (جمله ٔ فعلیه ٔ سوءالی ، اِ مرکب ) بوالفضولانه با نادانی تملق را در کاری دخالت کردن . (امثال و حکم ). کاهلی که به طمع سود خود را کاری نماید. طفیلی که در م

معنی کاسه کجا برم

کاسه کجا برم . [ س َ / س ِ ک ُ ب َ رَ ] (جمله ٔ فعلیه ٔ سوءالی ، اِ مرکب ) کنایه از مهمان طفیلی است یعنی شخصی که هر روز بوسیله ٔ شخص دیگر به خانه های مردم رود. (برهان ). و رجوع بکاسه لیس شود : آنجا ک

معنی کاسه ٔ مینا

کاسه ٔ مینا. [ س َ / س ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ،اِ مرکب ) کنایه از آسمان است . (برهان ) (آنندراج ).

معنی کاسه بند کردن

کاسه بند کردن . [ س َ / س ِ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خوش آمد نمودن و طمع داشتن . (غیاث ). تملق و چاپلوسی کردن . (آنندراج ) : میکنداز بهر لبش نوشخند پیش لبش دختر رز کاسه بند. اشرف (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: