مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوجوة


معنی جوجوة

جوجوة. [ ج َ ج َ وَ ] (ع مص ) آواز دادن شتران را. (منتهی الارب ).

معنی جوجوة- ترجمه جوجوة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوجوة اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوجوة


ترجمه جوجوة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوجوةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جؤجو

جؤجؤ. [ ج ُءْ ج ُءْ ] (ع اِ)سینه یا استخوان سینه . (منتهی الارب ). ج ، جآجی . (از منتهی الارب ). سینه ٔ کشتی . (از بلوغ الارب ج 3 ص 366): یکب الخلیلة ذات القلاع و قد کاد جؤجؤها ینحطم . (از بلوغ

معنی جوچران

جوچران . [ ج َ / جُو چ َ ] (اِ مرکب ) مقدار مصرف جو: جوچران طویله ٔ اتابیکی یک خروار و پنجاه من بود.

معنی جوجو

جوجو. [ ج َ ج َ / جُو جُو ] (ق مرکب ) کنایه از پاره پاره و ریزه ریزه و ذره ذره . (برهان ) : خورشید رخشان است می زآن زرد لرزان است می جوجو همه جان است می فعلش بخروار آمده . خاقانی . کشم هر لحظه جور

معنی جوخ

جوخ . (اِخ ) قریه ای است از قرای واسط. (تنقیح المقال ج 2 ص 90).

معنی جوخانی

جوخانی . [ ج َ ] (ص نسبی ) منسوب به جوخان و آن به اصطلاح مردم بصره محل پشته شده ٔ خرمای چیده (خرمن خرما) است . (انساب سمعانی ). || منسوب به جَوخی ̍. رجوع به جوخی شود.

معنی جوخ

جوخ . [ ج َ ] (اِ) گروه و فوج مردم و حیوانات را گویند. و معرب آن جوق است و بعربی فوج خوانند. (برهان ). دسته دسته از مردم و حیوانات ، و جوق و جوقه معرب آنست و سرجوقه بمعنی سردسته . (انجمن آرای ناصری ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: