مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جوجه مشتی


معنی جوجه مشتی

جوجه مشتی . [ جو ج َ / ج ِ م َ ] (اِ مرکب ) مشتی که هنوز سخت جوان است .. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی جوجه مشتی- ترجمه جوجه مشتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جوجه مشتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی جوجه مشتی


ترجمه جوجه مشتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جوجه مشتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جوچران

جوچران . [ ج َ / جُو چ َ ] (اِ مرکب ) مقدار مصرف جو: جوچران طویله ٔ اتابیکی یک خروار و پنجاه من بود.

معنی جوجه خروس

جوجه خروس . [ جو ج َ / ج ِ خ ُ ] (اِ مرکب ) نوزاد نر مرغ خانگی که پس از بلوغ تبدیل به خروس میشود. || جوان تازه بدوران رسیده . جوانک . (فرهنگ فارسی معین ): حکیم جوجه خروسم نفرموده است ؛ یعنی این شوی که

معنی جوجو

جوجو. (اِ) در تداول امروز کودکان هر حشره ٔ خرد چون مورچه و ساس و شپش و غیره .

معنی جوجه مرغ

جوجه مرغ . [ جو ج َ / ج ِ م ُ ] (اِ مرکب ) نوزاد ماده ٔ مرغ خانگی که پس از بلوغ تبدیل بمرغ میشود. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی جوجی خان

جوجی خان . (اِخ ) یکی از فرزندان چنگیزخان مغول . رجوع به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 649 شود.

معنی جوجو

جوجو. [ ج َ ج َ ] (اِخ ) نام شهری است از ملک خطا که در آنجا مشک خوب و کافور اعلی و جامه های ابریشمی نفیس می شود. (برهان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter