مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جل درکشیده


معنی جل درکشیده

جل درکشیده . [ ج ُ دَ ک َ /ک ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) پوشیده در جل : وین مرکب سرای بقا را به رغم خصم جل درکشیده پیش در او کشیده ام . خاقانی .

معنی جل درکشیده- ترجمه جل درکشیده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جل درکشیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی جل درکشیده


ترجمه جل درکشیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جل درکشیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جلئز

جلئز. [ ج ِ ءِ ](ع ص ) زن کوتاه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی جل ذکره

جل ذکره . [ ج َل ْ ل َ ذِ رُه ْ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) تسبیحی است که پس از ذکر نام خدای تعالی آرند: خدای قادر متعال جل ذکره : جَل َّ ذکره منزه از چه و چون انبیا را شده جگرها خون . سنائی .

معنی جل ذراه

جل ذراه . [ ج َل ْ ل َ ذَ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) خدای بلندرتبه . رجوع به ذرا شود. (از یادداشت های دهخدا).

معنی جل جلاله

جل جلاله . [ ج َل ْ ل َ ج َ ل ُه ْ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) بزرگ است قدر و جلال او. پس از بردن نام ایزدتعالی گویند: خدای جَل َّ جلالُه . (از یادداشت های مرحوم دهخدا).

معنی جلا کاری

جلا کاری . [ ج ِ ] (حامص مرکب ) شغل جلاکار.

معنی جل بک

جل بک . [ ج ُ ب َ ] (اِ مرکب ) جلبک . چیزی باشد سبز مانند ابریشم که در روی آبها بهم میرسد. و بعربی طحلب خوانند. (برهان ). خزه . خمزه . جل وزغ .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: