مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال طبرستان


معنی جبال طبرستان

جبال طبرستان . [ ج ِ ل ِ طَ ب َ رِ ] (اِخ ) نام کوههائیست که عین الشجر از آن سرچشمه میگیرد. (از حبیب السیر چ 1 تهران خاتمه ٔ ص 411 و چ خیام ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال طبرستان اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال طبرستان


ترجمه جبال طبرستان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال طبرستانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جبال البارز

جبال البارز. [ ج ِ لُل ْ رِ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است که در نزدیکی شهر روذان در نواحی کرمان و بلوچستان قرار دارد. در این کوهها معادن نقره و مس وجود دارد و ساکنان آن کردند و تعداد آنان بیشمار است و در

معنی جبال الجوز

جبال الجوز. [ ج ِ لُل ْ ج َ ] (اِخ ) از وادیهای تهامه است . (منتهی الارب ).

معنی جبال قفقاز

جبال قفقاز. [ ج ِ ل ِ ق َ ] (اِخ ) جبال قبق . کوههای قفقاز را گویند. رجوع به قفقاز شود.

معنی جبال بارز

جبال بارز. [ ج ِ ل ِ رِ ] (اِخ ) رجوع به جبال البارز شود.

معنی جبال راسیات

جبال راسیات . [ ج ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کوههای بلند و استوار. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ).

معنی جبال بلغار

جبال بلغار. [ ج ِل ِ ب ُ ] (اِخ ) کوهستانی است که نهر آتل از آنجا سرچشمه میگیرد. (از حبیب السیر چ 1 تهران خاتمه ص 410).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<