مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جبال البرانس


معنی جبال البرانس

جبال البرانس . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) برانس معرب «پیرنه » است و این سلسله کوههایی است که بین فرانسه و اسپانی قرار دارد ودر حقیقت سرحد و مرز دو کشور است و دو سرزمین مزبوررا از هم جدا میسازد. این جبال از بحر متوسط در سرزمین اسپانی شروع شده و تا دریای آتلانتیک در سرزمین فرانسه امتداد مییابد. عرض این جبال از مغرب 30 و 43 و از مشرق 20 و 43 است و بنابر این از طرف شمال غربی بطرف جنوب شرقی متمایل است . (از الحلل السندسیه ج 2 ص 108). و رجوع به نخبةالدهر. و رجوع به پیرنه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جبال البرانس اینجا را کلیک کنید

هم معنی جبال البرانس


ترجمه جبال البرانس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جبال البرانسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جبال قشتاله

جبال قشتاله . [ ج ِ ل ِ ق َ ل َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که عرب آنرا جبال الشارات گوید . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 36 شود.

معنی جبال البرتات

جبال البرتات . [ ج ِ لُل ْ ب ِ ] (اِخ ) همان جبال البرانس است . رجوع به جبال البرانس و رجوع به الحلل السندسیه ص 36 شود.

معنی جبال قبق

جبال قبق . [ ج ِ ل ِ ق َ ب َ ] (اِخ ) همان جبال قفقاز است . (از سرزمینهای خلافت شرقی ترجمه ٔ محمود عرفان ص 195). رجوع به جبال قفقاز شود.

معنی جبال الکواکب

جبال الکواکب . [ ج ِ لُل ْ ک َک ِ ] (اِخ ) سلسله کوههایی است در اندلس که بمقدار سه روز راه در خشکی امتداد مییابد تا بنزدیکی شهر فاس میرسد این کوهها آبادان و معمور و پر خصب و نعمت بود و طوائف شروری در

معنی جبال کشمیر

جبال کشمیر.[ ج ِ ل ِ ک َ / ک ِ ] (اِخ ) نام سلسله کوهستانی است که در تقسیمات جغرافیائی قدیم جزء اقلیم چهارم بشمار بوده است . مؤلف حبیب السیر آرد: اقلیم چهارم به آفتاب تعلق دارد... این اقلیم از مشرق ا

معنی جبال البیرانه

جبال البیرانه . [ ج ِ لُل ْ ن َ ] (اِخ ) از کوهستانهای اندلس که در مقابل مملکت اراغون قرار دارد. (از الحلل السندسیه ج 2 ص 245). و رجوع به نخبةالدهر ص 245 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: