مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جامه ٔ غوک


معنی جامه ٔ غوک

جامه ٔ غوک . [ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چیزی باشد سبز شبیه به ابریشم که در روی آب بهم میرسد. (برهان ). گیاهی است سبز که در آب روید و آنرا چغزواره و سرند نیز نامند. (شرفنامه ٔ منیری ). سبزیی باشد شبیه به ابریشم که بر روی آب و جوی و حوض بهمرسد و آنرا بعربی طحلب و بهندی گائی خوانند. (آنندراج ). سبزیی است چون پشم ، روی آبهای کهنه پیدا شود. ثور. ثورالماء. جل وزق . چِغِزپازه . چغزلاوه . خزه . عِرمِض . غَلفَق . گاواب . غوک جامه . بزغسمه : اسپیروژیر : چشم چون جامه ٔ غوک آب گرفته همه سال لفج چون موزه ٔ خواجه حسن عیسی کژ. منجیک . حریر عنکبوت و جامه ٔ غوک نزیبد جز به اندام خبز دوک . خسرو دهلوی . کنون مرده به اژدهائی چو من که از جامه ٔ غوک سازد کفن . امیرخسرو (از آنندراج ). بحر که باشد ز گهر جوش او جامه ٔ غوکست زبرپوش او. امیرخسرو (از آنندراج ). || جوی آب . || شَمَر. غدیر. (برهان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جامه ٔ غوک اینجا را کلیک کنید

هم معنی جامه ٔ غوک


ترجمه جامه ٔ غوک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جامه ٔ غوکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جامه ٔ صورت

جامه ٔ صورت . [ م َ / م ِ ی ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جامه ای که تصویرات در آن بافته یا نقش کرده باشند. (آنندراج ). جامه ای که صورت حیوانات یا اشیاء در آن نقش کرده باشند : ز لباس تن برون آ بگه

معنی جامه ٔ کاغذین

جامه ٔ کاغذین . [ م َ / م ِ ی ِ غ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )جامه ای که از کاغذ سازند. مرحوم دهخدا در امثال و حکم آورده اند: چنانکه از اشعار ذیل برمی آید گویا پوشیدن جامه ٔ کاغذین و نوشتن موضوع دادخوا

معنی جامه ٔ صدبرگ

جامه ٔ صدبرگ . [ م َ / م ِ ی ِ ص َ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از پرده ٔ سبزی که برگ گلها در آن میباشند. (بهار عجم ) : باد حریف گل و گستاخ ازو جامه ٔ صدبرگ بصد شاخ ازو. میرخسرو (از بهار عجم

معنی جامه ٔ فاخته

جامه ٔ فاخته . [ م َ / م ِ ی ِ ت َ / ت ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از لباس ماتم . (از بهار عجم ) (آنندراج ) : جامه ٔ فاخته ٔ کبک بدوش اندازد گر ببیند روش سرو خرامان ترا. صائب (از بهار عجم ).

معنی جامه ٔ عسلی

جامه ٔ عسلی . [ م َ / م ِ ی ِ ع َ س َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جامه ای است مخصوص گبران : تو آن مبین که چو زنبور جامه ام عسلی است که من ز بدو ازل باز بسته زنارم . سلمان ساوجی (ازبهار عجم ) (آنندراج

معنی جامه ٔ شکاری

جامه ٔشکاری . [ م َ / م ِ ی ِ ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) لباس سبزی که برای فریب نخجیر پوشند تا نخجیر آنرا سبزه گمان برده رم نخورد. (آنندراج ) : چمن سبز از نم ابر بهاری است ز فیضش جامه ٔ صحرا شکار

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: