مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی جامه ٔ غوک


معنی جامه ٔ غوک

جامه ٔ غوک . [ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چیزی باشد سبز شبیه به ابریشم که در روی آب بهم میرسد. (برهان ). گیاهی است سبز که در آب روید و آنرا چغزواره و سرند نیز نامند. (شرفنامه ٔ منیری ). سبزیی باشد شبیه به ابریشم که بر روی آب و جوی و حوض بهمرسد و آنرا بعربی طحلب و بهندی گائی خوانند. (آنندراج ). سبزیی است چون پشم ، روی آبهای کهنه پیدا شود. ثور. ثورالماء. جل وزق . چِغِزپازه . چغزلاوه . خزه . عِرمِض . غَلفَق . گاواب . غوک جامه . بزغسمه : اسپیروژیر : چشم چون جامه ٔ غوک آب گرفته همه سال لفج چون موزه ٔ خواجه حسن عیسی کژ. منجیک . حریر عنکبوت و جامه ٔ غوک نزیبد جز به اندام خبز دوک . خسرو دهلوی . کنون مرده به اژدهائی چو من که از جامه ٔ غوک سازد کفن . امیرخسرو (از آنندراج ). بحر که باشد ز گهر جوش او جامه ٔ غوکست زبرپوش او. امیرخسرو (از آنندراج ). || جوی آب . || شَمَر. غدیر. (برهان ).

معنی جامه ٔ غوک- ترجمه جامه ٔ غوک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد جامه ٔ غوک اینجا را کلیک کنید

هم معنی جامه ٔ غوک


ترجمه جامه ٔ غوک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه جامه ٔ غوکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی جامه گذاشتن

جامه گذاشتن . [ م َ / م ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از مردن . (بهار عجم ) (از ارمغان آصفی ) : زندگانی من از روی پریشانیهاست جامه بگذاشتنم از ره عریانیهاست . اشرف مازندرانی (از ارمغان آصفی ). کنند

معنی جامه ٔ کاغذین

جامه ٔ کاغذین . [ م َ / م ِ ی ِ غ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )جامه ای که از کاغذ سازند. مرحوم دهخدا در امثال و حکم آورده اند: چنانکه از اشعار ذیل برمی آید گویا پوشیدن جامه ٔ کاغذین و نوشتن موضوع دادخوا

معنی جامه ٔ عید

جامه ٔ عید. [ م َ / م ِ ی ِ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جامه ای که در روز عید پوشند. (بهار عجم ) (آنندراج ). جامه ٔ نوروز : بهار آمده یارب چه رهن باده کنم منم که جامه ٔ عیدم قبای عریانیست . کلیم (از

معنی جامه ٔ گلگون

جامه ٔ گلگون . [ م َ / م ِ ی ِ گ ُ گو ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )کنایه از محبوب . (بهار عجم ) (آنندراج ) : جامه ٔ گلگون من امشب بس که عالم سوز بود گر بشمع کشته میزد آستین درمیگرفت . میرزاملک مشرقی (از

معنی جامه ٔ عسلی

جامه ٔ عسلی . [ م َ / م ِ ی ِ ع َ س َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جامه ای است مخصوص گبران : تو آن مبین که چو زنبور جامه ام عسلی است که من ز بدو ازل باز بسته زنارم . سلمان ساوجی (ازبهار عجم ) (آنندراج

معنی جامه ٔ شیر

جامه ٔ شیر.[ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جامه ای که مانند پوست شیر باشد. جامه ای که گلهائی مانند خالهای پوست شیر در آن باشد. همانند جامه ٔ ببر : دیر باز است مرا عشق تو اندر دل و سر جامها

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: