مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیه هیه


معنی هیه هیه

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

معنی هیه هیه- ترجمه هیه هیه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیه هیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیه هیه


ترجمه هیه هیه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیه هیهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیهاء

هیهاء. (ع مص ) خواندن شتر را به علف به لفظ هی ٔ هی ٔیا زجر کردن آن را به لفظ هاء هاء. (منتهی الارب ).

معنی هیوبة

هیوبة. [ هََ ب َ ] (ع ص ) مرد بددل . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به هیوب شود.

معنی هیند

هیند. [ ی َ ] (فعل ) صورتی و تلفظی محلی از کلمه ٔ هستند : گفت یارب گر تو را خاصان هیند که مبارک دعوت و فرخ پیند. مولوی .

معنی هیند

هیند. (اِخ ) هند است که هندوستان باشد. (آنندراج ) (برهان ). رجوع به هندوستان شود.

معنی هیه

هیه . [ هََ ی ْه ْ ] (ع ص ) آنکه دور دارند او را و یکسو کنند جهت چرکینی جامه ٔ وی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی هینمة

هینمة. [ هََ ن َ م َ ] (ع اِ) آواز نرم و خفی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). آواز خفی که به فهم نیاید. آواز پنهان . (مهذب الاسماء). باژ : آنگاه که قیس بن نسیبه درک صحبت رسول کرد و ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: