مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیهان


معنی هیهان

هیهان . [هََ ن َ / ن ِ / ن ُ ] (ع اِ فعل ) معرب و مبنی است و به معنی هیهات است . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیهان اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیهان


ترجمه هیهان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیهانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیهات

هیهات . [ هََ ت َ / ت ِ / ت ُ ] (ع اِ فعل ، صوت ) چه دور است . (ترجمان القرآن جرجانی ). مبنی و معرب است . دور است و در آن لغاتی است . (منتهی الارب ). و فارسیان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمایند.(آنن

معنی هینوم

هینوم . [ هََ] (ع اِ) هینام . سخنی که فهمیده نشود. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به هینام شود.

معنی هیوفقطیداس

هیوفقطیداس . [ ] (معرب ، اِ) هیوفسطیداس . نوعی از طرثوث کوچک است . (یادداشت مؤلف ). از قوابض است . (قانون بوعلی کتاب سوم ص 211).

معنی هیه هیه

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

معنی هیهاء

هیهاء. (ع مص ) خواندن شتر را به علف به لفظ هی ٔ هی ٔیا زجر کردن آن را به لفظ هاء هاء. (منتهی الارب ).

معنی هیوق

هیوق .[ هَُ ] (ع اِ) اَهْیاق . ج ِ هیق ، به معنی اشترمرغ . (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). رجوع به هیق شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: