مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیهان


معنی هیهان

هیهان . [هََ ن َ / ن ِ / ن ُ ] (ع اِ فعل ) معرب و مبنی است و به معنی هیهات است . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی هیهان- ترجمه هیهان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیهان اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیهان


ترجمه هیهان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیهانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیوفاقسطیداس

هیوفاقسطیداس . [ ] (معرب ، اِ) هیوفسطیداس . هیوفقطیداس . رجوع به هیوفسطیداس شود.

معنی هینمة

هینمة. [ هََ ن َ م َ ] (ع اِ) آواز نرم و خفی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). آواز خفی که به فهم نیاید. آواز پنهان . (مهذب الاسماء). باژ : آنگاه که قیس بن نسیبه درک صحبت رسول کرد و ب

معنی هیه هیه

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

معنی هینون

هینون . [ هََ ] (ع ص ،اِ) ج ِ هین . (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

معنی هینوم

هینوم . [ هََ] (ع اِ) هینام . سخنی که فهمیده نشود. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به هینام شود.

معنی هیوف

هیوف . [ هََ ] (ع ص ) مرد زود تشنه شونده یا سخت تشنه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). هیفان . مهیاف . (اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter