مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی همرشة


معنی همرشة

همرشة. [ هََ رَ ش َ ] (ع اِمص ) جنبش . (منتهی الارب ).

معنی همرشة- ترجمه همرشة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد همرشة اینجا را کلیک کنید

هم معنی همرشة


ترجمه همرشة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همرشةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همرجان

همرجان . [ هَُ رُ ] (ع اِ) فریاد و غوغای مردم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی همرو

همرو. [ هََ ] (اِ) امرود. نوعی از درختهای شمال ایران . (یادداشت مؤلف ).

معنی همرج

همرج . [ هََ م َرْ رَ ] (ع ص ) درگذرنده در امور. || رسا. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || (اِ) اختلاط و فتنه . (از اقرب الموارد).

معنی همرس

همرس . [ هََ رَ ] (اِ) درم و دینار. (برهان ). برساخته ٔ دساتیر است . (حواشی معین بر برهان ).

معنی همره

همره . [ هََ رَه ْ ] (ص مرکب ) دو تن که به یک راه روند. همراه : دراز است راهش وگر کوته است پراکندگانیم اگر همره است . فردوسی . تو چنگ فزونی زدی در جهان گذشتند از تو بسی همرهان . فردوسی . بدانید

معنی همرجلة

همرجلة. [ هََ م َ ج َ ل َ ] (ع ص ) ناقه ٔ گزیده ٔ نیکو. (منتهی الارب ). ج ، همرجلات . (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter