مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هماز


معنی هماز

هماز. [ هََ م ْ ما ] (ع ص ) عیب کننده . || سخن چین . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). لماز. غماز. (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هماز اینجا را کلیک کنید

هم معنی هماز


ترجمه هماز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همازمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همار

همار. [ هََ ] (اِ) اندازه باشد. (برهان ). || حساب را نیز گویند که شمردن چیزی باشد. (برهان ). رجوع به آمار شود.

معنی همارا

همارا. [ هََ ] (ق ) همواره و همیشه . (اسدی ). همواره و همیشه و دائم . (برهان ) : گزیده چهار توست بدو درج ها نهان همارا به آخشیج همارا به کارزار. رودکی (از فرهنگ فارسی معین ). تو با من نسازی که از

معنی همام

همام . [ هَُ ] (ع ص ،اِ) پیه که از کوهان گداخته شود. || آب برف روان شده . || مرد و پادشاه بزرگ همت . || مهتر دلیر جوانمرد، خاص است به مردان . ج ، هِمام . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مهتر. سر. سرور.

معنی همال

همال . [ هَُ م ْ ما ] (ع ص ) نرم و سست از هر چیزی . || زمین ویران و خراب شده از جنگ که کسی آباد نکند آن را. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی هماک

هماک . [ هََ ] (اِ) در رساله ٔ خویشتاب که به گرزن دانش موسوم است ، به معنی اشاره آمده و عبارت را به دستان سام که زال زر باشد و شاگرد سیمرغ حکیم (!) بوده ، نسبت داده که در اثبات ذات ایزد گفتا که : چون

معنی همالی

همالی . [ هََ ] (حامص ) همال بودن (شدن ). قرین شدن . همطرازی . برابری : فرزند ضیاءالدین کز همت والا خورشید فلک را نپسندد به همالی . سوزنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: