مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین درعی


معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فهرست خدیوی ).

معنی حسین درعی- ترجمه حسین درعی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین درعی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین درعی


ترجمه حسین درعی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین درعیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین دجانی

حسین دجانی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ] (اِخ ) ابن سلیم بن سلامةبن سلمان بن عوض بن داودبن سلمان دجانی شاعر ( 1202 - 1274 هَ . ق . / 1818 - 1888 م .). عرب و مفتی یافا بود و در مکه درگذشت . وی تألیفاتی دارد. (

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم محدث . درگذشته ٔ 450 هَ . ق .او راست : جزء فی الحدیث . (هدیة العارفین ج 1 ص 310).

معنی حسین خیاط

حسین خیاط. [ ح ُ س َ ن ِ خ َی ْ یا ] (اِخ ) ابن علی بن عبداﷲ بغدادی معروف به سبط الخیاط و مکنی به ابوعبداﷲ محدث مقری است . در 458 هَ . ق . 1066/ م . متولد و در ربیع دوم 541 هَ . ق . 1146/ م . درگذشت .

معنی حسین دجیلی

حسین دجیلی . [ ح ُ س َ ن ِ دُ ج َ ] (اِخ ) ابن یوسف بن محمدبغدادی حنبلی سراج الدین ابوعبداﷲ فرضی نحوی . متولد 664 هَ . ق . / 1266 م . و متوفی در شهید نزدیک دجیل در 6 ربیعالاول 732 هَ . ق . 1331/ م . ا

معنی حسین دوایخی

حسین دوایخی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ی َ ] (اِخ ) ابن احمدبن ابوبکر (1095-1175 هَ . ق .). او راست : قرةالعین و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 326).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter