مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دجانی


معنی حسین دجانی

حسین دجانی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ] (اِخ ) ابن سلیم بن سلامةبن سلمان بن عوض بن داودبن سلمان دجانی شاعر ( 1202 - 1274 هَ . ق . / 1818 - 1888 م .). عرب و مفتی یافا بود و در مکه درگذشت . وی تألیفاتی دارد. (معجم المؤلفین از ایضاح المکنون ) (هدیة العارفین ج 1 ص 330).

معنی حسین دجانی- ترجمه حسین دجانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دجانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دجانی


ترجمه حسین دجانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دجانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین داغستانی

حسین داغستانی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ ملقب به ناظم . از قریه ٔ حجم لی بود. متولد 1163 هَ . ق . 1750/ م . و متوفی 1277 هَ . ق . 1860/ م . به قسطنطنیه مهاجرت کرد. او راست : «حیاة الحکمة»

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمد دمشقی عمادالدین شافعی . وی در 877 هَ . ق . درگذشته است . او راست : «احکام الخنثی ». (هدیة العارفین ج 1 ص 315).

معنی حسین ذکرویه

حسین ذکرویه . [ ح ُ س َ ن ِ ذُ ی َ ] (اِخ ) رجوع به حسین بن زکرویه شود.

معنی حسین خیاط

حسین خیاط. [ ح ُ س َ ن ِ خ َی ْ یا ] (اِخ ) ابن علی بن عبداﷲ بغدادی معروف به سبط الخیاط و مکنی به ابوعبداﷲ محدث مقری است . در 458 هَ . ق . 1066/ م . متولد و در ربیع دوم 541 هَ . ق . 1146/ م . درگذشت .

معنی حسین دهستانی

حسین دهستانی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ هَِ ] (اِخ ) ابن اسعدبن حسین مویدی . صاحب کتاب «جامعالحکایات » فارسی در ذکر فرج بعد از شدت است که در دیباچه گوید: آن را برای سلطان طاهربن زنگی فریومدی نگاشتم . صاحب ذری

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter