مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین بهشتی


معنی حسین بهشتی

حسین بهشتی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ِ هَِ ] (اِخ ) ابن محمدعلی قاری معاصر شاه اسماعیل صفوی بوده است . او راست : تجوید القرآن و کتاب الحساب . (ذریعه ج 3 ص 366 و ج 7 ص 6).

معنی حسین بهشتی- ترجمه حسین بهشتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین بهشتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین بهشتی


ترجمه حسین بهشتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین بهشتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین پیرنیا

حسین پیرنیا. [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) مؤتمن الملک . رجوع به پیرنیا و مؤتمن الملک شود.

معنی حسین بغوی

حسین بغوی . [ ح ُ س َ ن ِب َ غ َ ] (اِخ ) ابن مسعودبن محمد معروف به ابن فراء بغوی شافعی در مروالرود خراسان در 516 هَ . ق . 1122/م . پس از هفتادواند سال عمر و دیدن بیش از هشتاد راوی حدیث درگذشت . او را

معنی حسین بنگی

حسین بنگی . [ ح ُ س ِ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد.واقع در 4هزارگزی شمال خاوری الیگودرز کنار راه مالرو حسین آباد به شفیعآباد. ناحیه ای است واقع در جلگه .معتدل . دار

معنی حسین بهجتی

حسین بهجتی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ِ ج َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ رومی کاتب دیوان و متخلص به بهجتی بود و پیرامن 1095 هَ . ق . درگذشت . دیوان ترکی دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 324).

معنی حسین بیهم

حسین بیهم . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ هَُ ] (اِخ ) ابن عمربن حسین عیناثی بیهم شافعی نثرنویس و شاعر بود. در بیروت 1249 هَ . ق . 1833/ م . بزاده و بنمایندگی از طرف بیروت در پارلمان نرک عثمانی شرکت کرد و به ریاس

معنی حسین بیهقی

حسین بیهقی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ هََ ] (اِخ )ابن علی بن محمد. درگذشته ٔ 917 هَ . ق . او راست : مفاتیح الکنوز و «منبهات القلوب » در تصوف که برای سلطان بایزید تألیف کرده است . (هدیة العارفین ج 1 ص 317).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: