مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین بهجتی


معنی حسین بهجتی

حسین بهجتی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ِ ج َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ رومی کاتب دیوان و متخلص به بهجتی بود و پیرامن 1095 هَ . ق . درگذشت . دیوان ترکی دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 324).

معنی حسین بهجتی- ترجمه حسین بهجتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین بهجتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین بهجتی


ترجمه حسین بهجتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین بهجتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین بغوی

حسین بغوی . [ ح ُ س َ ن ِب َ غ َ ] (اِخ ) ابن مسعودبن محمد معروف به ابن فراء بغوی شافعی در مروالرود خراسان در 516 هَ . ق . 1122/م . پس از هفتادواند سال عمر و دیدن بیش از هشتاد راوی حدیث درگذشت . او را

معنی حسین بیتمانی

حسین بیتمانی . [ ح ُ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) رجوع به حسین رفاعی شود.

معنی حسین پهلوان

حسین پهلوان . [ ح ُ س َ ن ِپ َ ل َ ] (اِخ ) دیوانه ، شاعر عصر علیشیر است و احوال او را در مجالس النفائس ص 52 و 225 یاد کرده است .

معنی حسین بیگلو

حسین بیگلو. [ ح ُ س ِ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چای پاره بخش قره ضیاءالدین شهرستان خوی . واقع در 4هزارگزی خاور قره ضیاءالدین و چهار هزارگزی خاور شوسه ٔ قره ضیاءالدین به خوی . ناحیه ای است واقع در

معنی حسین تبریزی

حسین تبریزی . [ح ُ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمد تبریزی . او راست : «مفتاح الکنوز و مصباح الرموز». (کشف الظنون ).

معنی حسین بله جکی

حسین بله جکی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ِل ِ ج ِ ] (اِخ ) ابن محمد. رجوع به حسین حدادی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: