مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین بزمی


معنی حسین بزمی

حسین بزمی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) خراسانی (شاه ...)از شاعران دوران میرعلی شیر است . (ذریعه ج 9 ص 234).

معنی حسین بزمی- ترجمه حسین بزمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین بزمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین بزمی


ترجمه حسین بزمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین بزمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین برلاس

حسین برلاس . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) رجوع به برلاس شود.

معنی حسین بغدادی

حسین بغدادی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ )ابن عثمان بن ثابت ضریر. وی در 378 هَ . ق . 988/ م . درگذشت . منظومه ای در قرائت دارد . (از الوافی بالوفیات ج 11 ص 101) (از طبقات القراء ج 1 ص 243) (ازمنتظم ابن

معنی حسین براقی

حسین براقی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن احمدبن حسین نجفی . رجوع به حسون براقی شود.

معنی حسین بغوی

حسین بغوی . [ ح ُ س َ ن ِب َ غ َ ] (اِخ ) ابن مسعودبن محمد معروف به ابن فراء بغوی شافعی در مروالرود خراسان در 516 هَ . ق . 1122/م . پس از هفتادواند سال عمر و دیدن بیش از هشتاد راوی حدیث درگذشت . او را

معنی حسین برتزی

حسین برتزی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ت َ ] (اِخ ) ابن حیدر مرعشی . درگذشته ٔ 1176 هَ . ق . او راست : جامع الکنوز و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 327).

معنی حسین بزوفری

حسین بزوفری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ف َ ] (اِخ ) ابن علی بن سفیان بن خالد. محدث است . و هارون بن موسی تلعکبری . متوفی 380 هَ . ق . از وی روایت دارد. او راست : کتاب «احکام العبید» و جز آن . (ذریعه ج 1 ص 29

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: