مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین بروجردی


معنی حسین بروجردی

حسین بروجردی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ُ ج ِ ] (اِخ ) ابن آقا باقر. او راست : اسرار التنزیل و در 1320 هَ . ق . درگذشت . (ذریعه ج 2 ص 43 و ج 4 ص 271).

معنی حسین بروجردی- ترجمه حسین بروجردی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین بروجردی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین بروجردی


ترجمه حسین بروجردی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین بروجردیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین بغمچی

حسین بغمچی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ م َ ] (اِخ ) ابن ابومحمد طوسی استاد سید نصراﷲ حائری . مقتول در 1168 هَ . ق . بوده و به وی اجازت داده است . وی شاگرد مجلسی و محمدامین کاظمی و حرعاملی بوده است . (ذریعه ج

معنی حسین براقی

حسین براقی . [ ح ُ س َ ن ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن احمدبن حسین نجفی . رجوع به حسون براقی شود.

معنی حسین بطیطی

حسین بطیطی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن علی (الشیخ الحافظ...). تبصرة العوام مرتضی رازی را از فارسی به عربی ترجمه کرده است . (ذریعه ج 4 ص 212).

معنی حسین بغدادی

حسین بغدادی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ](اِخ ) ابن عبداﷲبن یوسف بن احمدبن شبل بغدادی مکنی به ابوعلی . شاعر فیلسوف ، پزشک در بغداد متولد و همانجا در 474 هَ . ق . 1081/ م . درگذشت . او صاحب قصیده ٔ رائی است که

معنی حسین بصری

حسین بصری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ معتزلی مکنی به ابوعبداﷲ. متکلم . مؤلفات بسیار داشت و در 367 هَ . ق . 978/ م . درگذشت . (معجم المؤلفین ج 4 ص 19).

معنی حسین بصری

حسین بصری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن علی نمری . ابوعبداﷲ بغدادی . لغوی . رجوع به حسین نمری شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: