مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسیبی


معنی حسیبی

حسیبی . [ ح َ ] (اِخ ) ابن رستم پاشا. او راست : عینیة. (کشف الظنون ) (هدیة العارفین ).

معنی حسیبی- ترجمه حسیبی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسیبی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسیبی


ترجمه حسیبی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسیبیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسیب البزغالة

حسیب البزغالة. [ ح َ بُل ْ ب ُ ل َ ] (ع ، اِ مرکب )یا حسیب بزغاله . حسیبک . حسرةالملوک . (شرفنامه ٔ منیری ). حسیب الملوک . بریان الفقراء. رجوع به حسیبک شود.

معنی حسیل

حسیل . [ ح َ ] (ع اِ) گاوان اهلی . گوسالگان . بچگان گاو. برخی گویند واحد ندارد. || فرومایه و بلایه از چیزی . و جمع کلمه در معنی اخیر حُسُل است .

معنی حسیل

حسیل . [ ح ُ س َ ] (ع اِ مصغر) مصغر حِسْل .

معنی حسیب

حسیب . [ ح َ ] (ع ص ، اِ) شمارکننده . (مهذب الاسماء) (ترجمان عادل ) (منتهی الارب ). شمارگر. حساب کننده . (غیاث ). شمارگیر. (منتهی الارب ). شمرنده . شمارکن . (السامی فی الاسامی ). محاسب : کفی باﷲ حسیبا

معنی حسین

حسین . [ ح َ ] (ع ص ) صاحب جمال . حَسَن .

معنی حسیح

حسیح . [ ح َ ] (اِخ ) رئیس فرقه ٔ مغتسله و شاگرداو شمعون است . (ابن الندیم ). رجوع به مغتسله شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: