مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسیبی


معنی حسیبی

حسیبی . [ ح َ ] (اِخ ) ابن رستم پاشا. او راست : عینیة. (کشف الظنون ) (هدیة العارفین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسیبی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسیبی


ترجمه حسیبی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسیبیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسیب

حسیب . [ ح َ ] (اِخ ) لقب محمدبن خطیر فرغانی . رجوع به محمد ... شود.

معنی حسیر

حسیر. [ ح َ ] (ع ص ، اِ) آرمان خوار. ارمان خوار. (مهذب الاسماء). آرمان و دریغخوار. اندوه خوار. افسوس خوار. افسوس و دریغخورنده . دریغخورنده . || مانده . فرومانده ازهر چیز. (منتهی الارب ). درمانده . وام

معنی حسیب البزغالة

حسیب البزغالة. [ ح َ بُل ْ ب ُ ل َ ] (ع ، اِ مرکب )یا حسیب بزغاله . حسیبک . حسرةالملوک . (شرفنامه ٔ منیری ). حسیب الملوک . بریان الفقراء. رجوع به حسیبک شود.

معنی حسیکة

حسیکة. [ ح َ ک َ ] (ع اِ) حشیکة. جو که بستور دهند. || خارپشت . || کینه . دشمنی .

معنی حسیل

حسیل .[ ح ُ س َ ] (اِخ ) ابن جابر. از صحابه است . وی با پسران خود حذیفه و حلفوان در غزوه ٔ احد حضور داشت و او را به علت کبر سن در اردوگاه و بنه ترک کرده و مجاهدین بحرب شدند، لکن او این معنی را برای خو

معنی حسیح

حسیح . [ ح َ ] (اِخ ) رئیس فرقه ٔ مغتسله و شاگرداو شمعون است . (ابن الندیم ). رجوع به مغتسله شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: