مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن رأی


معنی حسن رأی

حسن رأی . [ ح ُ ن ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش تدبیری : وی که سلیمانیست بازآید بدین کار و با وی خلعتی باشد از حسن رأی امیرالمؤمنین که مانند آن به هیچ روزگار کس را نبوده است . (تاریخ بیهقی ص 294). کسری گفت : ای بزرجمهر چه هزار کرامات و مراتب که آن را نه از حسن رأی ما بیافتی . (تاریخ بیهقی ص 340). از حسن رأی ما خلقت و ولایت یافتند و بیارامیدند و مقدمی بخدمت درگاه خواهد آمد. (تاریخ بیهقی ص 501). گفت حسن رأی و صدق رعایت پادشاه مرا از مال مستغنی کرده است . (کلیله و دمنه ).

معنی حسن رأی- ترجمه حسن رأی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن رأی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن رأی


ترجمه حسن رأی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن رأیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن رازی

حسن رازی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن قاسم بغدادی مکنی به ابوعلی نحوی ملازم صاحب عباد بود و در پیرامون سال 400 هَ . ق . درگذشت . اوراست : «المبسوط» در لغت . (هدیةالعارفین ج 1 ص 273).

معنی حسن دهلوی

حسن دهلوی . [ ح َ س َ ن ِ دِ ل َ ] (اِخ ) ابن علی سنجری ملقب به نجم الدین . معاصر امیرخسرو و محبوب وی بود و هر دو مرید نظام الدین اولیا بودند. حسن شاعر و خوشنویس نیز بود. و مرگ او در 777 هَ . ق . یا 7

معنی حسن دیلمی

حسن دیلمی . [ ح َ س َن ِ دَ ل َ ] (اِخ ) ابن ابوالحسن محمد، مکنی به ابومحمد واعظ شیعی و تا سال 760 هَ . ق . زنده بود. او راست : ارشادالقلوب و اعلام الدین و غررالاخبار. (هدیةالعارفین ج 1 ص 287) (ذریعه

معنی حسن رضوی

حسن رضوی .[ ح َ س َ ن ِ رَ ض َ ] (اِخ ) (میرسید...) او راست : نهایةالمأمول فی حاشیة کفایةالاصول . (ذریعه ج 6 ص 187).

معنی حسن دولت آبادی

حسن دولت آبادی . [ ح َ س َ ن ِ دَ ل َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ هندی . او راست : «مفتاح الفرس » در علم دامپزشکی به فارسی که به سال 1116 هَ . ق . نگاشته است . (هدیة العارفین ج 1 ص 297).

معنی حسن رسولی

حسن رسولی . [ ح َ س َن ِ رَ ] (اِخ ) ابن علی بن رسول . از فرمانروایان بنی رسول یمن بود. و در 662 هَ . ق . در زندان درگذشت . (العقود اللؤلؤیه ج 1 ص 35 و 97 و 147) (زرکلی ص 233).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: