مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن رازی


معنی حسن رازی

حسن رازی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن قاسم بغدادی مکنی به ابوعلی نحوی ملازم صاحب عباد بود و در پیرامون سال 400 هَ . ق . درگذشت . اوراست : «المبسوط» در لغت . (هدیةالعارفین ج 1 ص 273).

معنی حسن رازی- ترجمه حسن رازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن رازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن رازی


ترجمه حسن رازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن رازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن دهلوی

حسن دهلوی . [ ح َ س َ ن ِ دِ ل َ ] (اِخ ) (خواجه ...) صوفی ، شاگرد سلطان المشایخ . درگذشته در دولت آباد به سال 738 هَ . ق . دیوان شعر فارسی او ده هزار بیت دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 285).

معنی حسن رأی

حسن رأی . [ ح ُ ن ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش تدبیری : وی که سلیمانیست بازآید بدین کار و با وی خلعتی باشد از حسن رأی امیرالمؤمنین که مانند آن به هیچ روزگار کس را نبوده است . (تاریخ بیهقی ص

معنی حسن رامهرمزی

حسن رامهرمزی . [ ح َ س َ ن ِ هَُ م ُ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن خلاد فارسی حافظ، مکنی به ابومحمد. درگذشته ٔ 360 هَ . ق . او راست : «ادب الموائد» «ادب الناطق »، «امام التنزیل » وهفده کتاب دیگر. (هدیة ا

معنی حسن رسولی

حسن رسولی . [ ح َ س َن ِ رَ ] (اِخ ) ابن علی بن رسول . از فرمانروایان بنی رسول یمن بود. و در 662 هَ . ق . در زندان درگذشت . (العقود اللؤلؤیه ج 1 ص 35 و 97 و 147) (زرکلی ص 233).

معنی حسن رضوان

حسن رضوان . [ ح َ س َ ن ِ رِ ] (اِخ ) (الشیخ ...) حسینی خالدی عمرانی طریقة. در 1239 هَ . ق . در شهر بدیریة بنی سویف متولد شد و اجدادش در شام بودند. وی علوم را در جامعالازهر آموخت و در 1265 هَ . ق . به

معنی حسن دمشقی

حسن دمشقی . [ ح َ س َ ن ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن وهب بن محمدبن علی شاعر درگذشته ٔ 475 هَ . ق . او راست : «بهجةالزمان » در ادب و «زمام الصبا». (هدیةالعارفین ج 1 ص 276).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: