مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جابری


معنی حسن جابری

حسن جابری . [ ح َ س َ ن ِ ب ِ ] (اِخ ) اصفهانی انصاری . ابن علی بن محمود. او راست : منظومه در توحید و تاریخ ری و اصفهان و جز آن . (ذریعه ج 1 ص 37 و ج 2 ص 347 و ج 4 ص 487).

معنی حسن جابری- ترجمه حسن جابری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جابری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جابری


ترجمه حسن جابری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جابریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است .

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

معنی حسن تکلو

حسن تکلو. [ ح َ س َ ن ِ ت َ ک َ ] (اِخ ) فرزند شانی تکلو، شاعر شاه عباس اول بود. و در جوانی در 1067 هَ . ق . درگذشت و «ثانی » تخلص میکرد. (ذریعه ج 9 ص 183 و 241).

معنی حسن جلوه

حسن جلوه . [ ح َ س َن ِ ج ِ وَ ] (اِخ ) (ابوالَ ...) رجوع به جلوه شود.

معنی حسن تعقل

حسن تعقل . [ ح ُ ن ِ ت َ ع َق ْ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خلق وسط است میان صرف فکر به ادراک چیزی که در تعقل مطلوب زائد بود و میان قصور فکر از تعقل تمامی مطلوب . (نفایس الفنون ).نوع پنجم از انواع

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter