مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تیمور


معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است . 383 تن سکنه ٔ شیعه ٔ ترک زبان دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات دیم ، لبنیات ، انگور و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تیمور اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تیمور


ترجمه حسن تیمور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تیمورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تقی زاده

حسن تقی زاده . [ ح َ س َ ن ِ ت َ دَ ] (اِخ ) رجوع به تقی زاده شود.

معنی حسن تعقل

حسن تعقل . [ ح ُ ن ِ ت َ ع َق ْ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خلق وسط است میان صرف فکر به ادراک چیزی که در تعقل مطلوب زائد بود و میان قصور فکر از تعقل تمامی مطلوب . (نفایس الفنون ).نوع پنجم از انواع

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

معنی حسن تنک

حسن تنک . [ ح ُ ن ِ ت ُ ن ُ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حسن سهل و ضعیف : حسن تنک بتان چه بینم از دیدن آفتاب توبه . عرفی (از آنندراج ).

معنی حسن تنوخی

حسن تنوخی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن محمدبن عمربن سعید مصری حنفی ، اهل معره بود و در بازگشت از حج در سال 419 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 274) (ذریعه ج 9 ص 187).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: