مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن ترک


معنی حسن ترک

حسن ترک . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ] (اِخ ) شاعر، شاه عباس او را سگ لوند لقب داد. (ذریعه ج 9 ص 241 از آتشکده ٔ آذر).

معنی حسن ترک- ترجمه حسن ترک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن ترک اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن ترک


ترجمه حسن ترک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن ترکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تربتی

حسن تربتی . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ب َ ] (اِخ ) قاضی اختیارالدین . رجوع به اختیارالدین و حسین تربتی و حسن اختیارالدین شود.

معنی حسن تعقل

حسن تعقل . [ ح ُ ن ِ ت َ ع َق ْ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خلق وسط است میان صرف فکر به ادراک چیزی که در تعقل مطلوب زائد بود و میان قصور فکر از تعقل تمامی مطلوب . (نفایس الفنون ).نوع پنجم از انواع

معنی حسن جزایری

حسن جزایری . [ ح َ س َ ن ِج َ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به حسن جعفربن علی بن رضا شود.

معنی حسن جرموزی

حسن جرموزی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) ابن مطهربن محمد یمنی ، مکنی به ابومطهر زیدی (1045 - 1101 هَ . ق .). او راست : تعلیقات بر نهج البلاغة و نظم الکامل در اصول . (هدیة العارفین ج 1 ص 296) (فهرست سپه

معنی حسن جداوی

حسن جداوی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) ابن غالی ازهری مالکی ، منسوب به جدیة از قرای رشید در مصر بودو در 1202 هَ . ق . درگذشت . او راست : دیوان الخطب و جز آن که در هدیة العارفین (ج 1 ص 300) یاد شده است

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter