مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تربتی


معنی حسن تربتی

حسن تربتی . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ب َ ] (اِخ ) قاضی اختیارالدین . رجوع به اختیارالدین و حسین تربتی و حسن اختیارالدین شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تربتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تربتی


ترجمه حسن تربتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تربتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

معنی حسن ترک

حسن ترک . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ] (اِخ ) شاعر، شاه عباس او را سگ لوند لقب داد. (ذریعه ج 9 ص 241 از آتشکده ٔ آذر).

معنی حسن تاریخی

حسن تاریخی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) از شاعران سده ٔ نهم است و چون ماده تاریخ بسیار میگفت بدین لقب شهرت یافت . (ذریعه ج 9 ص 241).

معنی حسن جرجانی

حسن جرجانی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) رجوع به حسن گرگانی شود.

معنی حسن تعلیل

حسن تعلیل . [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نزد اهل بدیع از محسنات معنویه است . و آن چنان است که برای وصفی علتی دعوی کنند که مناسب آن وصف باشد، اما به اعتباری که لطیف و در عین حال غیرواقعی با

معنی حسن پاشا

حسن پاشا. [ ح َ س َ ] (اِخ ) محمود طبیب مصری (1847 - 1906 م .). در دیه طالبیه ٔ مصر بزاد و در مدرسه ٔ نظام تعلیم یافت و بسال 1862 م . برای تکمیل معلومات طب با عده ای به آلمان فرستاده شد، و از آلمان به

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: