مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حروریة


معنی حروریة

حروریة. [ ح َ ری ی َ ](اِخ ) نسبتی است در گفته ٔ نابغه ٔ جعدی : ایا دار سلمی بالحروریة اسلمی الی جانب الصمان فالمتثلم أقامت به البردین ثم تذکرت منازلها بین الدخول فجرثم . (معجم البلدان ).

معنی حروریة- ترجمه حروریة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حروریة اینجا را کلیک کنید

هم معنی حروریة


ترجمه حروریة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حروریةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حروری

حروری . [ ح َ ] (اِخ ) ابوالعباس . یکی از دانشمندان مغرب معاصر و پیوسته ٔ ابویعقوب یوسف بن عبدالمؤمن مقیسی . او راست : کتاب صفوة الادیب و کتاب دیوان العرب و آن دو را بنام یوسف بن عبدالمؤمن کرده است

معنی حروف استعلاء

حروف استعلاء. [ ح ُ ف ِ اِ ت ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حروفی است که مانع از اماله میگردد و آن هفت حرف «خص قظ ضغط» میباشد : و حرف الاستعلاءیکف مظهرا من کسر او یا و کذا تکف را. _(ابن مالک . || حرفها

معنی حروف آنیه

حروف آنیه . [ ح ُ ف ِ نی ی َ /ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به حرف آنی شود.

معنی حروریة

حروریة. [ ح َ ری ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از پانزده مذهب خوارج . (بیان الادیان ). طائفه ای از خوارج که در حروراء اجتماع کرده به مخالفت علی بن ابیطالب برخاستند. (سمعانی ). فرقه ٔ خوارج منسوب به حروراء، قری

معنی حروس

حروس . [ ح َ ] (اِخ )نام موضعی در شعر عبیدبن الأبرص . (معجم البلدان ).

معنی حروف اسلیه

حروف اسلیه . [ ح ُ ف ِ اَ س َ لی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سه حرف ص س ز، را از 28 حرف الفباءبدین نام خوانند. رجوع به اسلیه و حروف حلقی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter