مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالکعبة


معنی حجرالکعبة

حجرالکعبة. [ ح ِ رُل ْ ک َ ب َ ] (اِخ ) رجوع بحجر اسماعیل شود.

معنی حجرالکعبة- ترجمه حجرالکعبة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالکعبة اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالکعبة


ترجمه حجرالکعبة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالکعبةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالماسکه

حجرالماسکه . [ ح َ ج َ رُل ْ س ِ ک َ ] (ع اِ مرکب ) اکتمکت .حجرالبهت . حجرالعقاب . حجرالنسر. یسر . رجوع به حجرالولادة و حجر العقاب شود.

معنی حجرالمرقشیشا

حجرالمرقشیشا. [ ح َج َ رُل ْ م َ ق َ ] (ع اِ مرکب ) مارقشیشا. سنگ روشنائی . دمشقی گوید: و هو انواع سبعة مقسومة علی المعادن السبعة واجودها الذهبیة ثم الفضیة ثم النحاسیة و اردأها اما الحدیدیة او الزیبق

معنی حجرالمشطب

حجرالمشطب . [ ح َ ج َ رُل ْ م ُ ش َطْ طَ ] (ع اِ مرکب ) سنگی است راه راه مخطط و در طب بکار است .

معنی حجرالمسن

حجرالمسن . [ ح َ ج َ رُل ْ م ِ س َن ن ] (ع اِ مرکب ) سنگ کارد. فسان .سنگ سو. سنگی است که به آن کارد و شمشیر تیز کنند وبفارسی فسان گویند و او به الوان مختلف می باشد و بهترین او سرخ و سیاه و براق است و

معنی حجرالماء

حجرالماء. [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نزهة القلوب گوید: آن آب مهره است اگر زن حامله را چشم بر آن افتد استفراغ آیدش و بچه اش بزیان رود - انتهی .و صاحب مخزن الادویة گوید: حجرالماء سنباذج است . و

معنی حجراللبنی

حجراللبنی . [ ح َ ج َ رُل ْ ل َ ب َ نی ی ] (ع اِ مرکب ) سنگی است اغبر با اندک شفافی و چون بسایند مثل شیر میگردد. در دوم سرد و در اول خشک و قاطع نفث الدم و حیض و مفتت حصاة و جهت قرحه ٔ معده و ضماد او ر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter