مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالعین


معنی حجرالعین

حجرالعین . [ ح َ ج َ رُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی در ذیل ذکر فیروزج گوید: و اما حجرالعین فالسبج احق به لان العامة یزعمون ان المعیون اذا کان معه سبج انشق فاندفع عنه بذلک ضررالعین . (الجماهر صص 170-169).

معنی حجرالعین- ترجمه حجرالعین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالعین اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالعین


ترجمه حجرالعین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالعینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف ا

معنی حجرالفرد

حجرالفرد. [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ] (اِخ ) از بنی کنده است . سمی بذلک لجوده . چه اهل یمن جواد را فرد نامند. (عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان ج 3 ص 241).

معنی حجرالقرد

حجرالقرد. [ ح ُ رُل ْ ق َ رِ ] (اِخ ) ابن حارث بن عمرو، از کندة و قحطانی است . و جدی جاهلی از فرزندان معدی کرب بن ولیعة میباشد. (الاعلام زرکلی ص 213).

معنی حجرالغلبة

حجرالغلبة. [ ح َ ج َ رُل ْ غ َ ل َ ب َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی معرفة الجواهردر ذیل ذکر یشم گوید: و قیل ان الیشم او جنساًمنه یسمی حجر الغلبة و من اجله حلی الترک سیوفهم و سروجه

معنی حجرالفلفل

حجرالفلفل . [ ح َ ج َ رُل ْ ف ِ ف ِ ] (ع اِ مرکب ) نزد مؤلف مالایسع، حجر حبشی است و ابن التلمیذ گوید که آن سنگ ریزه های شبیه به فلفل است که در حین خشک کردن فلفل به آن مخلوط شده کیفیت فلفل حاصل می کند

معنی حجرالکحل

حجرالکحل . [ ح َ ج َ رُل ْ ک ُ ] (ع اِ مرکب ) اثمد. سنگ سرمه . حجر توتیا. رجوع به حجرالکحل الاسود شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter