مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالطربط


معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالطربط- ترجمه حجرالطربط برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالطربط اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالطربط


ترجمه حجرالطربط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالطربطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف ا

معنی حجرالفرد

حجرالفرد. [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ] (اِخ ) از بنی کنده است . سمی بذلک لجوده . چه اهل یمن جواد را فرد نامند. (عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان ج 3 ص 241).

معنی حجرالفتیله

حجرالفتیله . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) پنبه ٔ کوهی . آذرشست . مخاط الشیطان غزل السعالی و بگفته ٔ ابن البیطار آنرا طلق نیز گویند و این یکی از معانی طلق است . آمیان طس (تباه نشدنی ) قسم س

معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

معنی حجرالصفر

حجرالصفر. [ ح َ ج َ رُص ْ ص ُ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نخبةالدهر گوید: و حجر الصفر سماه ارسطو ایضاً مغناطیس النحاس الاصفر و الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و کمودةو اذا قرب منه النحاس التصق به . (نخبةالد

معنی حجرالقرد

حجرالقرد. [ ح ُ رُل ْ ق َ رِ ] (اِخ ) ابن حارث بن عمرو، از کندة و قحطانی است . و جدی جاهلی از فرزندان معدی کرب بن ولیعة میباشد. (الاعلام زرکلی ص 213).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter