مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالطربط


معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالطربط اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالطربط


ترجمه حجرالطربط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالطربطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالغیطوس

حجرالغیطوس . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر غاغاطیس شود.

معنی حجرالفلاسفه

حجرالفلاسفه . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ س ِ ف َ ] (ع اِ مرکب ) در اصطلاح کیمیاگران ماده ای از معدنیات است که اکسیر از آن ساخته میشود و آنرا حجر مکرم نیز نامند. (از نهایة الطلب تألیف جلدکی ).

معنی حجرالفار

حجرالفار. [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) سنگی است بر شکل موش . هرجابنهند موشان بر او جمع شوند و مردم بر ایشان قهر کنند و ایشان را بکشند. (نزهة القلوب حمداﷲ مستوفی ).

معنی حجرالعاج

حجرالعاج . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) حجر اعرابی است . رجوع به حجر اعرابی شود.

معنی حجرالقرد

حجرالقرد. [ ح ُ رُل ْ ق َ رِ ] (اِخ ) ابن حارث بن عمرو، از کندة و قحطانی است . و جدی جاهلی از فرزندان معدی کرب بن ولیعة میباشد. (الاعلام زرکلی ص 213).

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: