مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصواعق


معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف است . (مجمل التواریخ و القصص ). رجوع به حجارة الجو و احجار ساقطة شود.

معنی حجرالصواعق- ترجمه حجرالصواعق برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصواعق اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصواعق


ترجمه حجرالصواعق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصواعقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالظفر

حجرالظفر. [ ح َ ج َرُظْ ظَ ف َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالغلبة شود.

معنی حجرالفلاسفه

حجرالفلاسفه . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ س ِ ف َ ] (ع اِ مرکب ) در اصطلاح کیمیاگران ماده ای از معدنیات است که اکسیر از آن ساخته میشود و آنرا حجر مکرم نیز نامند. (از نهایة الطلب تألیف جلدکی ).

معنی حجرالفضه

حجرالفضه . [ ح َ ج َ رُ ل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) در نخبةالدهر گوید: حجر الفضه ، سماه ارسطو مغناطیس الفضة و هو حجر ابیض مشوب بحمرة اذا غمز علیه الانسان بیده صرکما یصر القصدیر، و لیس فی القصدیر شی

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

معنی حجرالشغزی

حجرالشغزی . [ ح َ ج َرُش ْ ش َ زا ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالشغری شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: