مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصواعق


معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف است . (مجمل التواریخ و القصص ). رجوع به حجارة الجو و احجار ساقطة شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصواعق اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصواعق


ترجمه حجرالصواعق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصواعقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالعوز

حجرالعوز. [ ح َ ج َ رُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی درکتاب الجماهر در ذیل شادنج گوید: و قال اهل زرویان فی حجر العوز المضاهی للخماهن . انه یحک بماء علی حجرآخر فان احمرالماء استعمل سحیقه فی تطو

معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالفضه

حجرالفضه . [ ح َ ج َ رُ ل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) در نخبةالدهر گوید: حجر الفضه ، سماه ارسطو مغناطیس الفضة و هو حجر ابیض مشوب بحمرة اذا غمز علیه الانسان بیده صرکما یصر القصدیر، و لیس فی القصدیر شی

معنی حجرالصفر

حجرالصفر. [ ح َ ج َ رُص ْ ص ُ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نخبةالدهر گوید: و حجر الصفر سماه ارسطو ایضاً مغناطیس النحاس الاصفر و الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و کمودةو اذا قرب منه النحاس التصق به . (نخبةالد

معنی حجرالفتیله

حجرالفتیله . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) پنبه ٔ کوهی . آذرشست . مخاط الشیطان غزل السعالی و بگفته ٔ ابن البیطار آنرا طلق نیز گویند و این یکی از معانی طلق است . آمیان طس (تباه نشدنی ) قسم س

معنی حجرالغیطوس

حجرالغیطوس . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر غاغاطیس شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: