مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصفر


معنی حجرالصفر

حجرالصفر. [ ح َ ج َ رُص ْ ص ُ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نخبةالدهر گوید: و حجر الصفر سماه ارسطو ایضاً مغناطیس النحاس الاصفر و الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و کمودةو اذا قرب منه النحاس التصق به . (نخبةالدهر ص 74).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصفر اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصفر


ترجمه حجرالصفر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصفرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف ا

معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

معنی حجرالفار

حجرالفار. [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) سنگی است بر شکل موش . هرجابنهند موشان بر او جمع شوند و مردم بر ایشان قهر کنند و ایشان را بکشند. (نزهة القلوب حمداﷲ مستوفی ).

معنی حجرالفضه

حجرالفضه . [ ح َ ج َ رُ ل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) در نخبةالدهر گوید: حجر الفضه ، سماه ارسطو مغناطیس الفضة و هو حجر ابیض مشوب بحمرة اذا غمز علیه الانسان بیده صرکما یصر القصدیر، و لیس فی القصدیر شی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: