مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصفر


معنی حجرالصفر

حجرالصفر. [ ح َ ج َ رُص ْ ص ُ ] (ع اِ مرکب ) صاحب نخبةالدهر گوید: و حجر الصفر سماه ارسطو ایضاً مغناطیس النحاس الاصفر و الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و کمودةو اذا قرب منه النحاس التصق به . (نخبةالدهر ص 74).

معنی حجرالصفر- ترجمه حجرالصفر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصفر اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصفر


ترجمه حجرالصفر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصفرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف ا

معنی حجرالعین

حجرالعین . [ ح َ ج َ رُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی در ذیل ذکر فیروزج گوید: و اما حجرالعین فالسبج احق به لان العامة یزعمون ان المعیون اذا کان معه سبج انشق فاندفع عنه بذلک ضررالعین . (الجماهر

معنی حجرالعاج

حجرالعاج . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) حجر اعرابی است . رجوع به حجر اعرابی شود.

معنی حجرالشقاق

حجرالشقاق . [ ح َ ج َ رُش ْ ش ِ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالفرد

حجرالفرد. [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ] (اِخ ) از بنی کنده است . سمی بذلک لجوده . چه اهل یمن جواد را فرد نامند. (عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان ج 3 ص 241).

معنی حجرالفار

حجرالفار. [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) سنگی است بر شکل موش . هرجابنهند موشان بر او جمع شوند و مردم بر ایشان قهر کنند و ایشان را بکشند. (نزهة القلوب حمداﷲ مستوفی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: