مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالصدید


معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

معنی حجرالصدید- ترجمه حجرالصدید برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالصدید اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالصدید


ترجمه حجرالصدید


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالصدیدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالفتیله

حجرالفتیله . [ ح َ ج َ رُل ْ ف َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) پنبه ٔ کوهی . آذرشست . مخاط الشیطان غزل السعالی و بگفته ٔ ابن البیطار آنرا طلق نیز گویند و این یکی از معانی طلق است . آمیان طس (تباه نشدنی ) قسم س

معنی حجرالغیطوس

حجرالغیطوس . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر غاغاطیس شود.

معنی حجرالعوز

حجرالعوز. [ ح َ ج َ رُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی درکتاب الجماهر در ذیل شادنج گوید: و قال اهل زرویان فی حجر العوز المضاهی للخماهن . انه یحک بماء علی حجرآخر فان احمرالماء استعمل سحیقه فی تطو

معنی حجرالغلبة

حجرالغلبة. [ ح َ ج َ رُل ْ غ َ ل َ ب َ ] (ع اِ مرکب ) ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی معرفة الجواهردر ذیل ذکر یشم گوید: و قیل ان الیشم او جنساًمنه یسمی حجر الغلبة و من اجله حلی الترک سیوفهم و سروجه

معنی حجرالشطریط

حجرالشطریط. [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجر الشطوط شود. و در تذکره ٔ چاپی داود ضریرانطاکی به این صورت آمده است : حجرالشریط، المرمر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter