مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالشفاف


معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالشفاف اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالشفاف


ترجمه حجرالشفاف


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالشفافمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالصفی

حجرالصفی . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ی ی ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجر المصفی یعنی شبه است .

معنی حجرالشعر

حجرالشعر. [ ح َ ج َ رُش ْ ش ِ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر القیشور شود.

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

معنی حجرالطور

حجرالطور. [ ح َ ج َ رُطْ طو ] (ع اِ مرکب ) حجرالدم شادنه . رجوع به حجرالدم شود.

معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

معنی حجرالغیطوس

حجرالغیطوس . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر غاغاطیس شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: