مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالشفاف


معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالشفاف- ترجمه حجرالشفاف برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالشفاف اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالشفاف


ترجمه حجرالشفاف


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالشفافمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالشطوط

حجرالشطوط. [ ح َ ج َ رُش ْ ش ُ ] (ع اِ مرکب ) مرمر. ابن البیطار گوید: و آن سنگ مرمر است و در نسخه ٔچاپی مصر آنرا حجر الشریط ضبط کرده اند و در بعض نسخ خطی تحفه حجر السطریط آمده است و گوید: سنگ مرمر ا

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

معنی حجرالشعر

حجرالشعر. [ ح َ ج َ رُش ْ ش ِ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجر القیشور شود.

معنی حجرالصواعق

حجرالصواعق . [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) حجارة الجو : پس چنین خوانده ام که چین سخت خردمند بود و دانا و بسیارچیزها بدست آورد و خاصیت آن بشناخت و در جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن معروف ا

معنی حجرالشریط

حجرالشریط. [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالطور

حجرالطور. [ ح َ ج َ رُطْ طو ] (ع اِ مرکب ) حجرالدم شادنه . رجوع به حجرالدم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter