مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالشغری


معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاعرابی ان الشغیزة المخیط یعنی المسلة عربیة سمعها الازهری بالبادیة. و اما الراء فیقال شغرالکلب اذا رفع احدی رجلیه لیبول . و شغر البلد اذا خلا من الناس و فیه غیر ذلک . و هو حجر بالمعرف و قیل مکان ... (معجم البلدان ج 3 ص 225). و صاحب منتهی الارب گوید: حجر الشغری ، سنگی است نزدیک مکه که از آن بر ستور سوار شوند و سنگی است که سگان بر آن شاشند.

معنی حجرالشغری- ترجمه حجرالشغری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالشغری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالشغری


ترجمه حجرالشغری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالشغری



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالسندروس

حجرالسندروس . [ ح َ ج َ رُس ْ س َ دَ ] (ع اِ مرکب ) دمشقی گوید: هو حجر صمغی شفاف الجسم کالکهربا و فیه ذکر و انثی ینبع نبعاً من عیون فی جزائر البحر الرومی ، فاذا اصابه ماء البحر جمد. و منه مایتکون فی ا

معنی حجرالصدید

حجرالصدید. [ ح َ ج َ رُص ْ ص َ ] (ع اِ مرکب ) خماهان . (داود ضریرانطاکی ). و ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد.

معنی حجرالعاج

حجرالعاج . [ ح َ ج َ رُل ْ ] (ع اِ مرکب ) حجر اعرابی است . رجوع به حجر اعرابی شود.

معنی حجرالظفر

حجرالظفر. [ ح َ ج َ رُظْ ظُ ] (ع اِ مرکب ) شیخ الربوة شمس الدین ابی عبداﷲ محمدبن ابی طالب الانصاری الصوفی الدمشقی در کتاب نخبةالدهر فی عجایب البر و البحر گوید:قال ارسطو هو حجر مشوب بغبرة لین المحسة مت

معنی حجرالطربط

حجرالطربط. [ ح َ ج َ رُطْ طَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالعقاب

حجرالعقاب . [ ح َ ج َ رُل ْ ع ُ ] (ع اِ مرکب ) حجرالنسر. حجرالبشر. حجرالیسر. اکتمکت . حجر البحری . حجرالبهت . حجرالولادة. حجرالماسکة. حمداﷲ مستوفی در نزهة القلوب گوید: حجر عقاب مانند دانه ٔ خرمای هندی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: